Strategia rozwoju Powiatu

Zaktualizowano Strategię Powiatu Lęborskiego

Na XIII Sesji Rady Powiatu Lęborskiego przyjęto aktualizację na lata 2007 - 2013 Strategii Powiatu Lęborskiego.

Po blisko 6 latach jej realizacji zaistniały nowe okoliczności oraz przesłanki do jej aktualizacji, które podzielić można na 2 główne rodzaje uwarunkowań:

uwarunkowania na poziomie europejskim, do których można zaliczyć: 

- przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co w najbliższych kilkunastu latach będzie determinowało możliwość realizacji kluczowych zamierzeń rozwojowych powiatu lęborskiego, 

- włączenie województwa pomorskiego, w tym powiatu lęborskiego, do realizacji celów zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej, na której począwszy od roku 2007 opierała się będzie nowa polityka spójności Unii Europejskiej,

- konieczność określenia horyzontu czasowego do roku 2013, ze względu na nowy okres programowania w Unii Europejskiej (2007-2013),

- precyzyjniejsze określenie możliwości i oczekiwań powiatu lęborskiego związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej

uwarunkowania na poziomie kraju tj.:

- powstanie Narodowego Planu Rozwoju, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, a także projektów innych narodowych strategii na lata 2007 – 2013,

- aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego,

- uwzględnienie w Strategii przewidywanych zmian ram prawnych polityki regionalnej w Polsce,

- powstanie nowych programów operacyjnych na kolejny okres budżetowania 2007-2013, za pomocą których dystrybuowane są środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Oprócz wskazanych powyżej zmian decydujących o potrzebie aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego istnieje szereg aspektów, które po prawie sześcioletnim doświadczeniu w jej wdrażaniu wymagają udoskonalenia. Zaliczyć tu można przede wszystkim:

- uaktualnienie diagnozy stanu powiatu, co daje podstawę do lepszego sformułowania priorytetów rozwojowych,

- efektywniejsze powiązanie Strategii ze strategiami rozwoju województwa i kraju,

- pełne dostosowanie do zasad programowania rozwoju obowiązujących 

w Unii Europejskiej.

Uaktualniona „Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2007 - 2013” spełniać będzie kilka zasadniczych funkcji.

Po pierwsze - będzie to ważny materiał informacyjny dla inwestorów, prezentujący kierunki rozwoju powiatu, jego społeczeństwa i gospodarki.

Po drugie - Strategia jako program działania stanowić będzie podstawę dobrego zarządzania przez administracje samorządową. Sformułowanie misji i celów strategicznych, jest punktem wyjścia do ustalenia programów operacyjnych, jest także podstawą do zarządzania określonymi zasobami materialnymi i finansowymi. Ponadto daje szansę trafnego wydatkowanie środków własnych, ubiegania się o środki krajowe oraz pomocowe Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego rozpoczęto w grudniu 2000 roku, zgodnie z umową z dnia 12 grudnia 2000 r. podpisaną pomiędzy Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Witolda Piórkowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Lęborskiego oraz Andrzeja Bladoszewskiego - Członka Zarządu Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Praśniewskiej, a Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, reprezentowanym przez Krzysztofa Lipskiego - Dyrektora Instytutu oraz Jacka Kwiatkowskiego - Dyrektora Wydziału Programów i Projektów. 

Kierownikiem projektu był Wojciech Odzimek.

Zespół konsultantów tworzyli pracownicy Wydziału Programów i Projektów MISTiA:

Wojciech Odzimek 

Janusz Krzyżak 

Jacek Kwiatkowski

Beata Nowak

Michał Matuszewski

oraz Urszula Birek - konsultant zewnętrzny z dziedziny turystyki 

Przed rozpoczęciem procesu planowania strategicznego w powiecie lęborskim powołano Konwent Strategiczny, w skład którego weszli przedstawiciele władz powiatu i pięciu gmin wchodzących w jego skład, radni i urzędnicy samorządowi, przedstawiciele lęborskich organizacji pozarządowych, banków i szkół oraz reprezentanci przedsiębiorców z terenu powiatu. Zespół konsultantów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie pragnie złożyć gorące podziękowania wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, wysiłek merytoryczny i trud organizacyjny w czasie budowania "Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego".

 

Strategia rozwoju Powiatu