Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata 2014-2020.

Celem umożliwienia szerszych konsultacji projektu Strategii przedłużono do 21 listopada 2014 r. termin składania uwag i opinii.

Celem konsultacji jest:

rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów i działań strategicznych powiatu,

zapoznanie społeczeństwa z projektem oraz przedstawienie zawartych w nim założeń,

zebranie opinii do ww. dokumentu.

Opinie do projektu można zgłaszać do 16 października 2014 r.

drogą elektroniczną na adres: promocjapowiat@poczta.onet.pl

pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

lub wypełnić on-line na stronie http://goo.gl/forms/SQfCr4RD6n

Aktualizacja strategii przebiegała metodą ekspercką, na podstawie konsultacji ze specjalistami z poszczególnych branż.

Pracę rozpoczęto zebraniem aktualnych danych na temat powiatu, danych statystycznych oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Do opracowania dokumentu wykorzystane zostały opinie mieszkańców powiatu wyrażone poprzez ankiety „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego”.

W trakcie opracowywania strategii wykorzystano obowiązujące dokumenty planistyczne powiatu i gmin, materiały i opracowania udostępnione przez Urząd Statystyczny, Urząd Pracy, informacje z Powszechnego Spisu Ludności i inne. Dołożono wszelkich starań, by wykorzystane dane statystyczne oraz inne informacje, były możliwie najbardziej aktualne. Zdecydowana większość danych statystycznych dotyczy roku 2013. 

Zgromadzone dane stworzyły możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju powiatu, a także pokazały trendy rozwojowe i stały się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju powiatu lęborskiego.

Na podstawie zaktualizowanej diagnozy o stanie powiatu, dokonano ponownej analizy SWOT pokazującej mocne i słabe strony powiatu (czynniki wewnętrzne) oraz szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) pojawiające się w jego otoczeniu. Biorąc pod uwagę wnioski z w/w analizy, cały obszar życia społeczno-gospodarczego postanowiono podzielić na trzy obszary: nowoczesna gospodarka, aktywni mieszkańcy oraz atrakcyjna przestrzeń. Obszary te wydzielono mając na uwadze politykę zrównoważonego rozwoju.

link do ankiety on-line:

http://goo.gl/forms/SQfCr4RD6n

Opinie do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

promocjapowiat@poczta.onet.pl