Podmioty realizujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w powiecie lęborskim

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc może przybierać formy:

przemocy fizycznej - naruszenie nietykalności - jest to zachowanie intencjonalne, niosące ryzyko uszkodzenia ciała, które wywołuje u jednostki znaczny ból fizyczny, często pozostawiając ślady na ciele; krzywdzenie fizyczne może przybierać postać: popychania, policzkowania, drapania, szczypania, uderzania pięścią, bicia przedmiotami, duszenia, klepania, kopania, wykręcania rąk, krępowania ruchów, ciągnięcia za włosy, pobicia, napaści z użyciem broni, świadomego stwarzania niebezpiecznych sytuacji, stanowiących zagrożenie fizyczne, itp.,

przemocy psychicznej - naruszenie godności osobistej - przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, ograniczanie snu, itp.; Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

przemocy seksualnej - naruszenie intymności – przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub, gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obcowanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, ocenianie sprawności seksualnej, itp.,

przemocy ekonomicznej - naruszenie własności - wiąże się ona z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, uniemożliwianie podjęcie pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, kontrolowanie Twoich własnych pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek „na wspólne konto”, sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.,

zaniedbywania - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich - jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawienie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielanie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokajania podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

 

Zapoznaj się z ofertą pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku dla osób, których dotyczy przemoc domowa.

Jeśli potrzebujesz pomocy skorzystaj z nieodpłatnej konsultacji, wsparcia, poradnictwa, pobytu całodobowego:

W ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z pomocy: pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną. Wsparcie świadczone jest w godzinach 7.30-15.30 jednak każdy ze specjalistów pełni dyżury wg ustalonych miesięcznie harmonogramów - istnieje więc możliwość umówienia spotkań w innych dogodnych terminach.

Poradnictwo psychologiczne

psycholog - Sandra Wierzbowska udziela porad w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15, pok. 110, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Poradnictwo prawne

radca prawny - Aleksandra Łyczak udziela porad prawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15, pok. 102, parter, w środy  w godzinach 11:00 - 13:00, po umówieniu spotkania pod numerem telefonu 59 842 17 71 (od poniedziałku – piątku w godzinach 7:30 - 15:30) lub pod numerem 798 649 084

Dyżur telefoniczny informacyjno - interwencyjny pełniony od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 - 15:30 pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 110 lub 108 oraz dodatkowo w poniedziałek w godzinach od 15:30 - 19:30 pod numerem telefonu 798 686 431 - przez psychologa.

Poradnictwo SOCJALNE, RODZINNE, PEDAGOGICZNE

pracownik socjalny - Iwona Sysik udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15
pok. 108, parter lub pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 108, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

pedagog - Justyna Stęcel udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15 pok. 109, parter lub pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, kom. 798649084

specjalista pracy z rodziną - Nina Ranachowska udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15 pok. 109, parter lub pod numerem telefonu 59 842 17 71 wew. 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, kom. 798649084

OIK-Hostel – miejsce całodobowego pobytu dla matek/ojców z dziećmi i kobiet w ciąży posiada 10 miejsc przeznaczony dla osób, których pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania zagraża ich życiu, zdrowiu psychicznemu czy fizycznemu z powodu doświadczanej przemocy bądź innej sytuacji kryzysowej.

Przyjęcie do OIK-Hostelu następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek właściwej miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/zameldowania/pobytu jednostki pomocy społecznej (OPS, MOPS, GOPS, CUS) lub Policji. Przesłanki uzasadniające udzielenie pomocy osobie /rodzinie w OIK-Hostelu:

  • nie może przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania,
  • doświadcza przemocy lub innej sytuacji kryzysowej,
  • występuje zagrożenie życia albo zdrowia psychicznego i/lub fizycznego;

Osoby wymagające pomocy w formie miejsc całodobowych na wniosek ośrodka pomocy społecznej składają wniosek o wydanie skierowania do OIK-Hostelu za pośrednictwem OPS (w Cewicach, Wicku, Nowej Wsi Lęborskiej lu MOPS w Lęborku lub Łebie - do Dyrektora PCPR w Lęborku - prośba klienta o skierowanie i oświadczenie o spełnianiu przesłanek o udzielenie pomocy w OIK-Hostelu oraz potwierdzenie potrzeby przyjęcia przez OPS.

W sytuacji, gdy konieczność umieszczenia w trybie interwencyjnym zachodzi w godzinach popołudniowych (po godzinie 15:30) w dni robocze, nocnych lub w dniach wolnych od pracy przyjęcie do OIK-Hostel odbywa się wyłącznie w asyście Policji - przedstawiciele ww. instytucji (Policji lub OPS/MOPS) kontaktują się telefonicznie z Dyrektorem PCPR (tel.: 504 146 618) lub Kierownikiem Działu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością (tel.: 604 973 678) w celu ustalenia miejsc w OIK-Hostelu oraz jego otwarcia i przyjęcia klienta lub rodziny.

 

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w powiecie lęborskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku jest realizatorem Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie lęborskim. Program ma na celu w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc domową, zarówno kobiety jak i mężczyźni. W programie mogą m.in. brać udział:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
  • osoby, które stosują przemoc domową, kierowane przez Zespół Interdyscyplinarny na wniosek grupy diagnostyczno – pomocowej,
  • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,
  • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez instytucje wspierające rodzinę,
  • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieska Karta”.

Uczestnikami programu mogą być osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii uzależnień. Do programu nie kwalifikują się osoby chore psychicznie, osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości.

Zajęcia programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową odbywają się w małych grupach 8-15 osób, w formie konsultacji indywidualnych i spotkań grupowych. Udział w programie jest bezpłatny i kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu dla osób, które osiągną co najmniej 80% frekwencję na zajęciach.

W 2024 roku planujemy realizację ww. programu według następującego harmonogramu:

  • od dnia 1 sierpnia do 15 września 2024 roku - konsultacje indywidualne
  • od września do grudnia 2024 roku - spotkania grupowe programu.

Program realizowany będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15.

Dostępność uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym będzie zapewniona przez cały rok, poprzez utrzymywanie kontaktu z osobami kierowanymi do programu do czasu zebrania grupy, kierowanie do podmiotów realizujących programy na terenie innych Powiatów.

Deklaracje udziału w programie można składać w siedzibie naszej jednostki w pokoju 108.

Bliższych informacji dotyczących realizacji programu udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - Pani Małgorzata Jarosz - Kozioł, ul. Stefana Okrzei 15 84-300 Lębork, pok. 108, tel. 59/842 17 71 wew. 21 e-mail: pcpr@pcprlebork.pl.

Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową w powiecie lęborskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku jest również realizatorem Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie lęborskim. Program ma na celu w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

Program psychologiczno - terapeutyczny jest adresowany do pełnoletnich osób stosujących przemoc domową. Ze względu na to, iż środki na realizację pochodzą z budżetu państwa, do udziału w programie mogą przystępować również osoby z innych powiatów. Uczestnikami programu mogą być osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii uzależnień. Do programu nie kwalifikują się osoby chore psychicznie, osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości. Uczestnikami programu mogą być osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii uzależnień. Do programu nie kwalifikują się osoby chore psychicznie, osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości.

Dostępność uczestnictwa w programie będzie zapewniona przez cały rok, poprzez utrzymywanie kontaktu z osobami kierowanymi do programu do czasu zebrania grupy, kierowanie do podmiotów realizujących programy na terenie innych Powiatów.

Programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową prowadzi się w formie spotkań indywidualnych i grupowych.

Po zakończeniu programu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

Program realizowany będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Stefana Okrzei 15.

Bliższych informacji dotyczących realizacji programu udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - Pani Małgorzata Jarosz - Kozioł, ul. Stefana Okrzei 15 84-300 Lębork, pok. 108, tel. 59/842 17 71 wew. 21 e-mail: pcpr@pcprlebork.pl.