Biuro Rzeczy Znalezionych

Wszelkie sprawy dotyczące znalezionych rzeczy należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

w godzinach: pn. 8:00-16:00, wt-pt. 7:30-15:00, pok. 7, tel. 59 8480 867

Wg art. 183 Kodeksu cywilnego, ten kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy a jeśli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeśli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy właściwy organ.

Właściwym organem do odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zgubionych zgubionych na terenie powiatu lęborskiego jest Starosta Lęborski.

Jednocześnie informuję, że:

1. Osoby, które roszczą sobie prawo do wymienionych depozytów, winny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lęborku (Wydział Organizacyjny, ul. Czołgistów 5 ).

2. Depozyt (rzecz znaleziona) zostanie wydany pod warunkiem dokładnego określenia jego wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

3. Zgodnie z art.2 i art.4 w/w ustawy, w przypadku nieodebrania depozytu w terminie 3 lat od dnia wywieszenia wezwania, z mocy prawa nastąpi jego likwidacja w postaci przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

4. Koszty przechowywania i sprzedaży depozytu oraz utrzymania go w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Depozyt może być wydany po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.

Wniosek o przyjęcie do Biura Rzeczy Znalezionych - do pobrania

Wezwania do odbioru rzeczy