UWAGA!!! CZAD – niewidzialny i cichy zabójca

Co roku ZABIJA dziesiątki ludzi. Okres jesienno-zimowy to okres, w którym rozpoczyna się sezon grzewczy. Niskie temperatury, zimno, wilgoć wymuszają dogrzewanie mieszkań i domów za pomocą różnych urządzeń grzewczych. Jednak należy PAMIĘTAĆ, że źle konserwowane piece gazowe i junkersy, źle eksploatowane urządzenia gazowe, kuchenki, piecyki czy podgrzewacze wody oraz nie dokonywane przeglądy kominów mogą prowadzić do ŚMIERCI.


Tlenek węgla zwany potocznie "Czadem" wydobywający się z przewodów kominowych w mieszkaniach ogrzewanych piecami, jak również w trakcie niewłaściwej eksploatacji urządzeń gazowych - kuchenek, piecyków czy podgrzewaczy wody jest silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym gazem.

Ofiary „czadu” nie mają możliwości wykrycia zagrożenia. Obecność czadu w powietrzu można stwierdzić tylko za pomocą specjalnych urządzeń lub – niestety – już na podstawie objawów zatrucia. Z początku mogą pojawić się bóle i zawroty głowy, ogólne osłabienie, mdłości, potem wymioty i utrata przytomności. Objawem zatrucia czadem mogą być także kołatania serca, zaburzenia równowagi, wzroku, słuchu, drżenie mięśni. Już pierwsze symptomy złego samopoczucia w czasie kąpieli lub podczas przebywania w pomieszczeniu ogrzewanym węglem lub gazem powinny być sygnałem, którego nie wolno zlekceważyć. W takim przypadku należy pootwierać szybko okna i drzwi, osobę poszkodowaną ułożyć w strumieniu świeżego powietrza i natychmiast wezwać pomoc. W trakcie oczekiwania na pomoc medyczną należy starać się udzielić poszkodowanej osobie pierwszej pomocy. Tlenek węgla łatwo przenika z płuc do krwi i wiąże się z hemoglobiną, czyli czerwonym barwnikiem krwi. To powoduje, że jest ona niezdolna do transportowania tlenu do tkanek, w efekcie tlen do nich nie dociera i dochodzi do ich niedotlenienia. Czad uszkadza przede wszystkim układy sercowo – naczyniowy i nerwowy. Natychmiastowa śmierć osób, które uległy zatruciu tlenkiem węgla, spowodowana jest najczęściej zaburzeniami pracy serca. Wcześniej pojawiają się zaburzenia pracy mózgu. Osoby, które uległy zatruciu, wymagają natychmiastowej pomocy. Ich leczenie jest często trudne i długotrwałe. Zdradliwym skutkiem zatrucia czadem bywają pojawiające się – nierzadko dopiero po pewnym czasie – objawy neuropsychiczne występujące pod postacią zaburzeń pamięci, zmian osobowości, zaburzeń koncentracji. Następstwem zatruć są też częste dolegliwości układu oddechowego, uszkodzenia słuchu, wzroku, wątroby.

P A M I Ę T A J - GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ ZATRUĆ CZADEM – TLENKIEM WĘGLA SĄ:

 • NIEDOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU WENTYLACJI DO STANDARDÓW SZCZELNOŚCI STOSOWANYCH OKIEN I DRZWI, W ZWIĄZKU Z WYMIANĄ STARYCH OKIEN I DRZWI NA NOWE (SZCZELNIE ZAMKNIĘTE OKNA W POMIESZCZENIACH W KTÓRYM NASTĘPUJE SPALANIE GAZU LUB INNYCH PALIW). NAJCZĘŚCIEJ DO WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUCIEM CZADEM DOCHODZI W ŁAZIENCE WYPOSAŻONEJ W GRZAŁKĘ WODY PRZEPŁYWOWEJ TZW. TERMA GAZOWA CZY GAZOWY PODGRZEWACZ WODY;
 • NIESPRAWNOŚĆ PRZEWODÓW KOMINOWYCH: WENTYLACYJNYCH, SPALINOWYCH I DYMOWYCH.


Wadliwe działanie przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia,
 • braku ich konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych – nie dokonuj przeróbek kominów na własną rękę,

Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!

(opracowano na podstawie artykułu Ireny Stelc „Czad – niewidzialny zabójca. Co robić w razie zatrucia” Głos Pomorza a dnia 06.10.2010 r.), innych artykułów z prasy krajowej oraz materiałów własnych.)

DODATKOWE MATERIAŁY - Opracowane na podstawie: informacji Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.


Czad cichy zabójca - BĄDŹ CZUJNY!!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego „czadem”, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.


PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami o ochronie przeciwpożarowej przewody dymowe bez względu na rodzaj stosowanego urządzenia (piec kaflowy, centralnego ogrzewania, kominek itp.) i wykorzystywanego w nim paliwa (węgiel, koks, drewno, trociny, wszelkie kostki opałowe) powinny być poddawane okresowym przeglądom i czyszczeniu co najmniej cztery razy w roku. Przewody spalinowe od urządzeń gazowych i olejowych należy przeglądać dwa razy do roku. Przeglądy urządzeń wentylacyjnych muszą być przeprowadzane przynajmniej raz w roku.


RADZIMY!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.


Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z: ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe. Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.


Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?


W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,
 • ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).


Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy: zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), jak najszybciej podać tlen, jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca, nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.


PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza. Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

UWAGA!!! CZAD – niewidzialny i