• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Sekretarz

Sekretarz Powiatu Lęborskiego
Krzysztof Król

parter, pok. nr 6
tel. 59 8632 804

 

Na podstawie Zarządzenia nr 14/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przekazania Sekretarzowi Powiatu bezpośredniego nadzoru nad samodzielną komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Lęborku, prowadzi sprawy, wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach z zakresu działania nadzorowanych samodzielnych komórek organizacyjnych z zakresu działania Wydziału Organizacyjnego.

Do zadań Sekretarza, poza zadaniami zleconymi zarządzeniem Starosty, należy zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:

 1. czuwanie nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw obywateli i wykonywaniem zadań w Starostwie,
 2. koordynowanie i nadzorowanie przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przygotowywanych przez Zarząd i powiatowe jednostki organizacyjne,
 3. opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu Starostwa,
  a szczególnie dostępu do informacji, przejrzystości postępowania i odpowiedzialności za decyzje,
 4. prowadzenie obsługi Zarządu,
 5. koordynowanie działalności samodzielnych komórek organizacyjnych Starostwa,
 6. zapewnienie właściwej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji
  o charakterze publicznym dotyczącym zadań Powiatu,
 7. administrowanie i zarządzanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 8. organizowanie działalności kontrolnej Starostwa i dokonywanie ocen realizacji zadań pokontrolnych,
 9. nadzorowanie właściwego stosowania przepisów prawa,
 10. koordynowanie i nadzorowanie oceny pracy pracowników samorządowych,
 11. nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 12. nadzorowanie zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową Starostwa,
 13. kierowanie Referatem Administracyjno-Informatycznym,
 14. bezpośredni nadzór nad samodzielnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:
 • Wydział Organizacyjny,
 • stanowisko ds. bhp,
 • stanowisko ds. kontroli,
 1. koordynowanie spraw związanych z wyborami,
 2. zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Starostwa,
 3. koordynowanie działań związanych z kontrolą zarządczą.