Podstawowe zasady zachowania środków ostrożności w obiektach użyteczności publicznej

W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i skutków ewentualnego zagrożenia spowodowanego tzw. incydentem bombowym, zagrożeniem terrorystycznym i bioterrorystycznym zaleca się zachowywać daleko posuniętą ostrożność oraz przestrzegać niżej wymienione zasady zachowania.
 
1. Każdy pracownik instytucji, stosownie do stanowiska, przydzielonego mu zakresu obowiązków i miejsca pracy powinien codziennie, przed przystąpieniem do pracy, dokonać kontroli pomieszczeń służbowych, magazynowych, zwracając także uwagę na toalety, kosze, instalację wentylacyjną i inne miejsca pozwalające na ukrycie lub podłożenie jakiegokolwiek pakunku.
2. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za ochronę i bezpieczeństwo w danej instytucji.
3. Nie należy pozostawiać otwartych pomieszczeń służbowych bez nadzoru.
4. Nie należy pozostawiać bez nadzoru w pomieszczeniach służbowych jakichkolwiek osób nie będących pracownikami.
5. Należy zwracać szczególną uwagę na osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, zachowujące się nerwowo, chaotycznie lub osoby, o których wiadomo, że weszły do obiektu z pakunkiem a opuściły budynek bez pakunku.
6. Każdorazowo o zauważonych nieprawidłowościach należy powiadomić bezpośredniego przełożonego lub wyznaczone przez niego osoby.
7. W przypadku zauważenia przedmiotów niewiadomego pochodzenia np. paczki, pakunki, torby itp. natychmiast powiadomić bezpośredniego przełożonego, w porozumieniu z nim odpowiednie służby ratownicze, a następnie w uzgodnieniu ze służbami ratowniczymi przeprowadzić ewakuację ludności z pomieszczeń obiektu (zgodnie z planem ewakuacji w miejsca zborne wcześniej w tym celu wyznaczone).
8. Niesprawdzonej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub pozostawieniu przedmiotu niewiadomego pochodzenia co, do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
9. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby” użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.
10. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy niezwłocznie powiadomić kierownika jednostki organizacyjnej.
11. Do czasu przybycia służb ratowniczych należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa uniemożliwiając dostęp do podejrzanego przedmiotu osobom postronnym.
12. Po przybyciu służb ratowniczych to one przejmują dalsze kierowanie akcją, wobec czego, należy bezwzględnie wykonywać ich polecenia.
13. W każdym przypadku należy zachować spokój i opanowanie w celu uniknięcia ewentualnej paniki, która może spotęgować skutki zagrożenia i doprowadzić do utraty życia, uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.
14. Nie wolno bagatelizować ani lekceważyć żadnych informacji o zagrożeniu incydentem bombowym.
 
Zasady alarmowania służb ratowniczych
  • Alarmując służby ratownicze po uzyskaniu połączenia telefonicznego z jednostkami ratowniczymi, należy zawsze niezależnie od zagrożenia wyraźnie:
  • określić rodzaj zdarzenia, jego umiejscowienie /instytucja, piętro, nr pokoju/,
  • podać czy są zagrożeni ludzie - przybliżona liczba,
  • podać nr telefonu , z którego się dzwoni, nazwisko swoje i stanowisko,
 
UWAGA! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że jednostka zaalarmowana przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.
 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

Komenda Powiatowa Policji 997
(59) 86 34 822
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 998
(59) 86 33 366
SOR SPS ZOZ w Lęborku 999
(59) 86 33 000
CZK Starosty (59) 86 32 823
(59) 84 80 860
501 676 273
112 – telefon alarmowy
 
do pobrania: