Remont dróg w m. Mosty, Łebunia, Wrzeście

Łączna wartość brutto inwestycji wyniosła 520.185,52 zł. Zadania były współfinansowane przez Powiat Lęborski kwotą 295.185,52 zł oraz ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 225 tys. zł.

W ramach remontu drogi powiatowej 1307G w miejscowości Wrzeście, zakres robót objął wykonanie nawierzchni bitumicznej na połowie jezdni wraz z przyległym poboczem z mieszanki optymalnej szerokości 0,75 m. Ponadto wykonano ścinkę pobocza i wjazdy.

Podobny zakres prac został zrealizowany na drodze powiatowej 1327G w Łebuni przy ul. Kościelnej.

Remont drogi powiatowej 1329G w Mostach na ul. Kwiatowej – etap II – objął w zakresie robót wykonanie nawierzchni bitumicznej. Ponadto wykonano: mechaniczne frezowanie nawierzchni, regulację włazów kanałowych i kratek ściekowych, przebudowę wjazdów i odtworzenie oznakowania poziomego.