Remont DP 1307G Wrzeście, Remont DP 1327G Łebunia, Remont DP 1329G Mosty ul. Kwiatowa

Wartość zadania brutto: 520 185,52 zł
Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1,
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Źródła finansowania:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 225 000,00 zł
- Powiat Lęborski: 295 185,52 zł

1.1 Remont drogi powiatowej 1307G Wrzeście
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na połowie jezdni wraz z przyległym poboczem z mieszanki optymalnej szerokości 0,75 m.
Droga przebiega jako odcinek prosty na obszarach rolniczych i słabo zurbanizowanych.
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna gr. 4 cm - AC11S KR 3-4;
Pobocza z mieszanki optymalnej szer. 0,75 m śr. gr. 5 cm.
Ponadto zakres robót obejmuje: wcinki nawierzchni, ścinkę pobocza, wykonanie wjazdów.

1.2 Remont drogi powiatowej 1327G Łebunia ul. Kościelna – etap II
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z przyległymi poboczami z mieszanki optymalnej szerokości 0,75 m.
Droga przebiega przez m. Łebunia.
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna gr. 4 cm - AC11S KR 3-4.
Ponadto zakres robót obejmuje: wcinki nawierzchni, ścinkę pobocza, wykonanie  wjazdów i elementów ulic.

1.3 Remont drogi powiatowej 1329G Mosty ul. Kwiatowa – etap II
Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Droga przebiega jako odcinek prosty na obszarach  zurbanizowanych o dużym natężeniu ruchu.
Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni:
- warstwa ścieralna gr. 4 cm - AC11S KR 3-4;
Ponadto zakres robót obejmuje: mechaniczne frezowanie nawierzchni wraz z transportem do 10 km i wbudowaniem w poboczu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, regulację włazów kanałowych i kratek ściekowych, przebudowę wjazdów, odtworzenie oznakowania poziomego.