Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G, odcinek m. Janowice - m. Redkowice

Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Przebudowywana droga nie zmienia swojego przebiegu, szerokość zostanie zwiększona do 5,0m. Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego - nakładka: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W (gr. śr. 50 kg/m2), siatka geokompozytowa szklano-węglowa wytrzymałość na rozciąganie min. 120kN/m.
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego - poszerzenia: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W (gr. śr.) 2 cm, siatka geokompozytowa szklano-węglowa wytrzymałość na rozciąganie min. 120kN/m, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 6 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm, grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm.
Konstrukcja chodnika i zjazdów z kostki betonowej: warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa KŁSM 0-31,5 15 cm, grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm.
Konstrukcja zatoki autobusowej: warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 3 cm, podbudowa KŁSM 0-31,5 20 cm grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm.
Konstrukcja zjazdy/pobocza z kruszywa: warstwa kruszywa KŁSM 0-31,5 10 cm, zagęszczony grunt rodzimy (szer. 0.75m)
Na krawędzi nawierzchni na zakończeniu zjazdów bitumicznych/z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z oporem.
W wyniku przebudowy odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, projektowana jest konserwacja rowów przydrożnych i ich oczyszczenie. Przepusty planowane są do oczyszczenia oraz do wymiany zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym.

Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr