Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021 – 2027

Uchwałą nr XXVI/192/2021 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 lutego 2021 roku, została przyjęta do realizacji Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021 – 2027.

Strategia jest formą umowy społeczno-instytucjonalnej, której przygotowanie, realizacja i niezbędne modyfikacje następują w miarę zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2027 spełniać będzie kilka zasadniczych funkcji.

Po pierwsze – prezentuje diagnostyczne ujęcie aktualnego stanu powiatu lęborskiego w różnych aspektach i obszarach, zwieńczone syntetycznym podsumowaniem, z którego wynikają przesłanki do czynności planistycznych i wynikających z nich działań realizowanym w okresie obowiązywania dokumentu strategicznego. Po drugie - prezentuje kierunki rozwoju powiatu, jego społeczeństwa i gospodarki, a także jest istotnym materiałem informacyjnym dla inwestorów. Po trzecie – Strategia, jako program działania, stanowić będzie podstawę dobrego zarządzania przez administrację samorządową. Sformułowanie misji i celów strategicznych jest punktem wyjścia do ustalenia programów operacyjnych, jest także podstawą do zarządzania określonymi zasobami materialnymi i finansowymi. Ponadto daje szansę trafnego wydatkowania środków własnych, ubiegania się o środki krajowe oraz fundusze pomocowe Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Do głównych przesłanek i okoliczności sformułowania nowego dokumentu strategicznego należy zaliczyć:
- nowy okres programowania w Unii Europejskiej i powstanie nowych programów operacyjnych, za pomocą których dystrybuowane są i będą w przyszłości środki pochodzące z Unii Europejskiej:
- realizację Polityki Spójności
- realizację Strategii Rozwoju Kraju 2030
- Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
- diagnozę stanu powiatu, co daje podstawę do lepszego sformułowania priorytetów rozwojowych.

Zapisy do projektu strategii zostały w dużej mierze sformułowane podczas warsztatów strategicznych, odbywających się od 22 września do 24 września 2020 roku z udziałem samorządowców, reprezentantów środowisk reprezentujących biznes, szkolnictwo, ochronę zdrowia, kulturę, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych rozwojem powiatu osób mających wpływ opiniotwórczo-decyzyjny w zakresie ustalania priorytetowych zamierzeń planistycznych.

W grudniu 2020 roku projekt Strategii został przekazany do konsultacji społecznych oraz był przedmiotem spotkania Zarządu Powiatu Lęborskiego z twórcami dokumentu – reprezentantami Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” w Cieszynie.