Razem można więcej

Utworzono: 04-04-2024

Samorządowcy – członkowie Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego podpisali w środę (3.04) cztery umowy na realizację inwestycji na terenie gmin członkowskich LZP-G. Łączna wartość przedsięwzięć to prawie 18 mln zł. Niemal 16 mln będzie pochodziło ze środków pozyskanych przez LZP-G na podstawie wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych – edycja VI i VIII.

Podpisanie umów nastąpiło prawie dokładnie w rocznicę ukonstytuowania się formalnej struktury Związku, co potwierdza efektywność wspólnego działania w aplikowaniu o środki i wspólnego reprezentowania interesów członków Związku, służących rozwojowi społeczności lokalnych i ponadlokalnych w różnych zakresach.

W ramach szóstej edycji Polskiego Ładu złożono dwa wnioski; Każdy z nich opiewał na kwoty 2 mln zł z 2-procentowym udziałem własnym wnioskodawcy w realizacji inwestycji. Pierwszy dotyczy obszaru infrastruktury drogowej, a dokładnie przebudowy drogi powiatowej 1322G od granicy Gminy Miasto Lębork. Inwestycja pozytywnie wpłynie na kształtowanie przestrzeni publicznej i usprawni mieszkańcom miejscowości popegeerowskich dojazd do zakładów pracy i centrum przesiadkowego w Lęborku. Konstrukcja drogi zostanie dostosowana do obecnych norm i standardów po której mogą poruszać się pojazdy ciężarowe o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś 11,5 t, co umożliwi gospodarcze wykorzystanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Poprawa stanu technicznego nawierzchni zmniejszy hałas i emisję spalin w terenie zabudowanym co korzystnie wpłynie na komfort życia mieszkańców. Dofinansowanie – 1 mln 960 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2024 r.

Drugi z wniosków dotyczy budowy lub modernizacji infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej. Podniesienie standardów edukacyjnych w placówkach oświatowych i opiekuńczych na terenie LZP-G odbędzie się poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do placówek oświatowych oraz opiekuńczych prowadzonych przez Gminę Cewice, Gminę Miasto Lębork, Gminę Miejską Łeba, Gminę Nowa Wieś Lęborska, Gminę Wicko. Nowe wyposażenie zostanie zakupione m.in. do Szkoły Podstawowej w Łebuni, SP w Maszewie Lęborskim, SP w Przerytem, Zespołu Szkół w Cewicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach na terenie Gminy Cewice, do Przedszkola nr 1, 2, 6 oraz Szkół Podstawowych nr 1, 3, 4, 5, 7, 8 na terenie Gminy Miasta Lębork, do SP w Nowej Wsi Lęborskiej, SP w Redkowicach, SP w Leśnicach, Zespołu Szkół w Garczegorzu, ZS w Łebieniu na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, do Gminnego Żłobka w Charbrowie, Przedszkola Gminnego w Charbrowie, Przedszkola Gminnego w Wicku, SP w Wicku, SP w Maszewku, SP w Szczenurzy na terenie Gminy Wicko. Dodatkowo w ramach zadania planuje się rozbudowę ogólnodostępnej zewnętrznej infrastruktury edukacyjnej o charakterze rekreacyjno-sportowym z zagospodarowaniem terenów zieleni przy SP w Łebie. Zwiększenie dostępności infrastruktury oraz podniesienie i unowocześnienie jakości oferty edukacyjnej spowoduje, że obiekty te będą spełniały wyższe standardy kształcenia i odpowiadały nie tylko potrzebom teraźniejszości, ale i przyszłości. Dzieci oraz młodzież byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych zyskają nowoczesną i szeroką ofertę zajęć realizowanych przez placówki oświatowe, w których spełniane są odpowiednio wysokie standardy. Wymienione we wniosku przedsięwzięcia zapewnią realizację zasady równości w dostępie do podstawowej edukacji i nowoczesnego wyposażenia placówek, co uatrakcyjni zajęcia i w przyszłości zaowocuje ich lepszym rozwojem, przekładając się też na wyższe wyniki w nauce. Wartość inwestycji – 2 mln zł. Udział własny – 2 proc. Wartość dofinansowania – 1 mln 960 tys. zł. Przewidywany czas zakończenia inwestycji - koniec grudnia 2024.

Najdroższą z inwestycji do realizacji, jest skalkulowana na 11 mln 533 tys. zł budowa alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku. W tym przypadku udział własny wnioskodawcy to 13,29 proc. wartości, zaś wartość dofinansowania wyniesie 10 mln zł w ramach ósmej edycji Polskiego Ładu. Inwestycja zakłada przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych z poszerzeniem istniejącego pasa drogowego oraz budowę nowego odcinka drogi z wydzieleniem nowego pasa dla dogodnego dojazdu pojazdów wożących odpady komunalne do składowiska w Czarnówku przez tereny niezamieszkałe. Budowana droga będzie pełniła funkcje głównego dojazdu do składowiska. Obecnie ruch pojazdów przewożących śmieci stwarza dużą niedogodność dla mieszkańców miejscowości. Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” obsługuje obecnie 11 jednostek samorządowych z powiatów: lęborskiego (Miasto Lębork, Miasto Łeba, Gmina Cewice, Gmina Nowa Wieś Lęborska i Gmina Wicko), wejherowskiego (Gmina Choczewo, Gmina Łęczyce i Gmina Linia) i puckiego (Gmina Krokowa, Gmina Władysławowo, Gmina Puck). Ponadto na wysypisku w Czarnówku dla mieszkańców Miasta Lęborka, Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Cewic zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nowa, alternatywna droga, w sposób naturalny przekieruje ruch pojazdów przewożących odpady z gmin leżących na północ od Czarnówka, a transport śmieci z gmin na południe od składowiska przekierowany zostanie na lepiej przystosowaną do tego drogę wojewódzką nr 214. Planowana inwestycja powiązana jest także z innymi drogami publicznymi, łącząc od północy drogę powiatową nr 1309G z istniejącą drogą gminną nr 122019G od południa. Termin realizacji określono na koniec grudnia 2026 r.

Kolejny z wniosków w ramach ósmej edycji Polskiego Ładu dotyczy obszaru infrastruktury społecznej. Zakup sprzętu medycznego, szpitalnego oraz wyposażenia biurowego
do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
ma na celu poprawę dostępności mieszkańców regionu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Ogólna wartość to 2 mln 300 tys. zł, udział własny wnioskodawcy to 15 proc, zaś dofinansowanie 1 mln 955 tys. zł. Planowane zakończenie – koniec grudnia 2024.

W podpisaniu umów uczestniczyli: Edmund Głombiewski – przewodniczący Zarządu LZP-G, Tomasz Sopyłło – wiceprzewodniczący, Dariusz Waleśkiewicz – członek Zarządu (wójt gm. Wicko), Alicja Zajączkowska – przewodnicząca Zgromadzenia LZP-G (Starosta Lęborski), Andrzej Strzechmiński – burmistrz Łeby, Jerzy Bańka – wójt gm. Cewice, Zdzisław Chojnacki – wójt gm. Nowa Wieś Lęborska, Ryszard Wenta – członek Zarządu Powiatu, Witold Namyślak – burmistrz Lęborka, Jerzy Pernal – zastępca burmistrza Lęborka i Krzysztof Król – zastępca burmistrza Łeby.