Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego- aktualizacja na lata 2014-2020

Podczas VI Sesji Rady Powiatu Lęborskiego przyjęto aktualizację na lata 2014-2020 dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego.

Strategia to dokument kreujący politykę rozwoju, wyrażający dążenia społeczności powiatu, określający zadania dla samorządu.

Uaktualniona „Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2014 - 2020” spełniać będzie kilka zasadniczych funkcji.

Po pierwsze - prezentuje kierunki rozwoju powiatu, jego społeczeństwa i gospodarki a także jest istotnym materiałem informacyjnym dla inwestorów.

Po drugie – Strategia, jako program działania stanowić będzie podstawę dobrego zarządzania przez administrację samorządową. Sformułowanie misji i celów strategicznych jest punktem wyjścia do ustalenia programów operacyjnych, jest także podstawą do zarządzania określonymi zasobami materialnymi i finansowymi. Ponadto daje szansę trafnego wydatkowania środków własnych, ubiegania się o środki krajowe oraz pomocowe Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Zasadniczym kryterium oceny wartości strategii jest realny i konstruktywny wpływ na rozwój społeczeństwa. Strategia jest formą umowy społeczno-instytucjonalnej, której przygotowanie, realizacja i niezbędne modyfikacje następują w miarę zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

W Strategii została zawarta długofalowa polityka rozwoju lokalnego.

Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/96/07 z dnia 20.12.2007 r. 

Po sześciu latach jej realizacji zaistniały nowe okoliczności oraz przesłanki do jej aktualizacji, które podzielić można na dwa główne rodzaje uwarunkowań:

- uwarunkowania na poziomie europejskim,

- uwarunkowania na poziomie krajowym.

Do uwarunkowań na poziomie europejskim zaliczyć można m.in.:

- konieczność określenia horyzontu czasowego do roku 2020, ze względu na nowy okres programowania w Unii Europejskiej (2014-2020)

- realizację celów Strategii Europa 2020, 

- precyzyjniejsze określenie możliwości i oczekiwań powiatu lęborskiego związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej.

Do uwarunkowań na poziomie krajowym zaliczyć można m.in.:

- realizację Polityki Spójności 2014-2020,

- realizację Strategii Rozwoju Kraju 2020, która określa kluczowe wskaźniki odzwierciedlające postęp w realizacji celów 

w wybranych obszarach strategicznych oraz wskazuje ścieżki dojścia do wyznaczonych poziomów, będące wytycznymi dla kierunków interwencji, działań i wskaźników szczegółowych 9 strategii zintegrowanych,

- aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,

- powstanie nowych programów operacyjnych na kolejny okres budżetowania 2014-2020, za pomocą których dystrybuowane są środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Oprócz wskazanych powyżej zmian decydujących o potrzebie aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego istnieje szereg aspektów, które po prawie sześcioletnim doświadczeniu w jej wdrażaniu wymagają udoskonalenia. Zaliczyć tu można przede wszystkim:

- uaktualnienie diagnozy stanu powiatu, co daje podstawę do lepszego sformułowania priorytetów rozwojowych,

- efektywniejsze powiązanie Strategii ze strategiami rozwoju województwa i kraju,

- pełne dostosowanie do zasad programowania rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej.