Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury – „Aktywna tablica”

Dofinansowanie dla szkół ponadpodstawowych w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica”.

 

Powiat Lęborski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 63.000 zł. Powiat zapewnił wkład własny w wysokości 15.750 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 78.750 zł

Dofinansowaniem zostały objęte szkoły ponadpodstawowe Powiatu Lęborskiego: Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lęborku.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przeznaczy środki na zakup 5 zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lęborku przeznaczy środki na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii oraz  5 komputerów stacjonarnych lub laptopów, jeżeli są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii.

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku przeznaczy środki na zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020-2024 i jego zadaniem będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).

W ramach realizacji programu „Aktywna tablica” zaplanowane są szkolenia nauczycieli, spotkania organizowane w międzyszkolnej sieci współpracy szkół realizujących program, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń nauczycieli m.in. upowszechnianie tzw. „dobrych praktyk” i opracowanych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK.

Rządowy Program Rozwijania