Oferta dla przedsiębiorców planujących realizację nowej inwestycji z sektora przemysłowego lub usługowego w powiecie lęborskim

Utworzono: 29-01-2019

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest zarządzana od 1997 roku przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku. Na początku września 2018 r. zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu cała Polska została objęta programem pn. „Polska Strefa Inwestycji”. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji wg nowych zasad. Tym samym każdy przedsiębiorca planujący budowę/rozbudowę firmy lub reinwestycję (z sektora przemysłowego lub usługowego) może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. Decyzja, jaką udziela przedsiębiorcom w obszarze środkowego Pomorza Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., uprawnia do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym, po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków. Zasady inwestowania uzależnione są m.in.: od lokalizacji inwestycji (w jakim województwie, powiecie i gminie), wielkości przedsiębiorcy oraz stopy bezrobocia w danym powiecie. Obszar pozostający we właściwości SSSE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29.08.2018 roku (Dz. 2018, poz. 1698), obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego (5 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu), zachodniopomorskiego (8 powiatów i 1 miasto na prawach powiatu) oraz wielkopolskiego (1 powiat).

Część obszaru do dnia 31.12.2026 roku objęta jest statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stanowi tzw. podstrefy. Są to grunty o łącznej powierzchni 910 ha, położone na terenach miast: Darłowo, Koszalin, Lębork, Słupsk, Szczecinek, Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Czarne, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk i Tychowo. W tych miastach i gminach funkcjonuje łącznie 18 podstref Słupskiej SSE, które zlokalizowane są na obszarze we właściwości Zarządzającego SSSE. Inwestując na terenie w/w podstref przedsiębiorca może uzyskać najdłuższy okres ważności decyzji o wsparciu tj. 15 lat. Dodatkowe preferencje dotyczą inwestycji planowanych w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gminach bezpośrednio z nimi graniczącymi: Białogard, Bytów, Słupsk, Szczecinek, Świdwin, Wałcz i Złotów.

Lista powiatów w obszarze wpływów Słupskiej SSE

woj. pomorskie

woj. zachodniopomorskie

woj. wielkopolskie

 • powiat bytowski
 • powiat człuchowski
 • powiat kościerski
 • powiat lęborski
 • powiat słupski
 • Miasto Słupsk
 • powiat białogardzki
 • powiat drawski
 • powiat kołobrzeski
 • powiat koszaliński
 • powiat sławieński
 • powiat szczecinecki
 • powiat świdwiński
 • powiat wałecki
 • Miasto Koszalin
 • powiat złotowski
 

 

 

Oferta dla przedsiębiorców planujących realizację nowej inwestycji z sektora przemysłowego lub usługowego
w powiecie lęborskim

 

 

 • Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 • Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja
 • Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy
 • Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w woj. pomorskim):
 • 55% dla mikro- i małych przedsiębiorców

(<50 pracowników ; ≤ EUR 10 mln obroty roczne; ≤ 10 mln EUR suma bilansu)

 • 45% dla średnich przedsiębiorców

(< 250 pracowników; ≤ EUR 50 mln obroty roczne; ≤ 43 mln EUR suma bilansu)

 • 35% dla dużych przedsiębiorców

(> 250 pracowników; > EUR 50 mln obroty roczne; > 43 mln EUR suma bilansu)

 • Forma decyzji administracyjnej: decyzja o wsparciu
 • Organ wydający decyzję: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Okres zwolnienia podatkowego: 12 lat (lub 15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej)

 

Warunki uzyskania wsparcia:

 

 • Kryteria ilościowe

Minimalne nakłady inwestycyjne dla inwestycji na terenie powiatu lęborskiego[1]

 • 1,20 mln PLN dla mikro przedsiębiorców
 • 3,00 mln PLN dla małych przedsiębiorców i dla inwestycji z zakresu usług oraz B+R*
 • 12,00 mln PLN dla średnich przedsiębiorców
 • 60,00 mln PLN dla dużych przedsiębiorców

 

 

 • Kryteria jakościowe

Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10 pkt. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego wynosi 5 pkt. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.


 

Grupa

Pkt

Sektor przemysłowy

Sektor usług*

Zrównoważony rozwój gospodarczy

1

Sektory strategiczne - Zgodność inwestycji z aktualną polityką kraju

2

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu

3

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski

4

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

5

Posiadanie statutu MŚP

Zrównoważony rozwój społeczny

6

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

7

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

8

Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia

9

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

10

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 

 • Pozostałe warunki:
 • Utrzymanie własności składników majątku (w ramach wydatków poniesionych na nową inwestycję): co najmniej 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych
 • Utrzymanie zatrudnienia: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia jego utworzenia
 • Utrzymanie inwestycji: 3 lata dla MŚP lub 5 lat dla dużego przedsiębiorcy, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji

 

 • Przykłady wyliczenia wysokości pomocy publicznej

 

Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników).

 

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora przemysłowego

 

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

1,20 mln PLN

mikro

55%

0,66 mln PLN

3,47 mln PLN

3,00 mln PLN

mały

1,65 mln PLN

8,68 mln PLN

12,00 mln PLN

średni

45%

5,4 mln PLN

28,42 mln PLN

60,00 mln PLN

duży

35%

21 mln PLN

110,53 mln PLN

 

 

Szacunkowy przykład dla inwestycji z sektora usług*

 

Nakłady inwestycyjne

Wielkość przedsiębiorcy

Intensywność pomocy

Limit zwolnienia

Dochód zwolniony

3,00 mln PLN

mały

55%

1,65 mln PLN

8,68 mln PLN

średni

45%

1,35 mln PLN

7,11 mln PLN

duży

35%

1,05 mln PLN

5,53 mln PLN

 

 

 • Kwalifikowana działalność gospodarcza – na jaką działalność można wydać decyzję o wsparciu?

 

Uzyskanie ulgi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji nie jest możliwe dla każdej działalności gospodarczej. Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.).

 

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.

 

Rodzaje działalności

objęte wsparciem m.in.:

wykluczone ze wsparcia m.in.*:

 • Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami)
 • Usługi produkcyjne
 • Działalność badawczo-rozwojowa
 • Magazynowanie (z wyłączeniem pakowania)
 • Nowoczesne usługi biznesowe, m.in.:
  • Audyt finansowy (69.20.1 PKWiU)
  • Usługi rachunkowo-księgowe (69.20.2 PKWiU)
  • Usługi w zakresie firm centralnych
   (head offices) oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem (dział 70 PKWiU)
  • Usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne (dział 71 PKWiU)
  • Usługi badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU)
  • Usługi specjalistycznego projektowania (grupa 74.1 PKWiU)
  • Usługi doradztwa w sprawach środowiska (74.90.13 PKWiU)                           
  • IT (oprogramowanie z wyłączeniem usług licencyjnych, doradztwo IT)
  • Usługi centrów telefonicznych (call center) (grupa 82.2 PKWiU)
  • Usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1 PKWiU)

 

 • Handel hurtowy i detaliczny
  (sekcja G PKWiU)
 • Roboty budowlane (sekcja F PKWiU)
 • Transport
 • Usługi finansowe i usługi ubezpieczeniowe (sekcja K i L)
 • Wytwarzanie i dystrybucja energii oraz inwestycje w infrastrukturę energetyczną
 • Hutnictwo żelaza i stali, sektor węgla, włókien syntetycznych, budownictwa
 • Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie niektórych odpadów i rekultywacja odpadów
 • Sekcje: O-R
 • Sekcja S (poza niektórymi wyjątkami),
  T i U,
 • Działalność koncesjonowana zgodnie
  z Ustawą Prawo Energetyczne
 • a także w przypadkach określonych
  w art. 1 ust. 2 lit. c id, ust. 3-5 oraz art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG, m.in.:
 • Sektor rybołówstwa i akwakultury oraz sektor produkcji podstawowej produktów rolnych

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.)

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zarządzająca obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

invest@parr.slupsk.pl       Tel. 59 840 11 73         www.sse.slupsk.pl      

 

Media społecznościowe

Facebook.com/SlupskSEZ   Twitter.com/PARR_Slupsk   Instagram.com/parr.slupsk/    YouTube.com / PARR S.A.


 

 

Oferta dla przedsiębiorców