Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Powiat Lęborski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 39.032 zł. Wkład własny Powiatu Lęborskiego został zapewniony przez rodziców uczestników wycieczek i wyniósł 14.126 zł. Całkowita wartość zadania to 53.158 zł.

Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w  realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.
Powiat Lęborski otrzymał, zgodnie ze złożonymi wnioskami, dotację na zorganizowanie wycieczek dla nw. szkół:
- Technikum nr 3 w Lęborku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku – dwie wycieczki jednodniowe,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Lęborku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku – wycieczka trzydniowa,
- Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Lęborku wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku – wycieczka trzydniowa.