• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zawodowcy na topie

 – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne.

 – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne.

 

Informacje ogólne o projekcie


Powiat Lęborski w latach 2016-2021 będzie rozwijał branże kluczowe (tj. takie specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego):

 • ICT i elektronikę  (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku);
 • transport, logistykę i motoryzację (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku);
 • budownictwo (Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
 • chemię lekką (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku)
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe (Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i  Agrobiznesu w Lęborku)

W ramach projektu ,,Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego
w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne’’
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeprowadzone takie działania jak: dostosowanie wyposażenia szkół zawodowych do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki, inwestycje w infrastrukturę szkół zawodowych (rozbudowa i modernizacja budynków), kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

 

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (2017-2018):

 

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku - prace remontowo-budowlane w zakresie branży ICT I ELEKTRONIKA obejmujące m.in.:
  • remont i modernizację istniejących sal na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w ww. branży (m.in. pracownia mechatroniczna, informatyczna, elektroniczna)
  • montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych

 

 • Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku – prace remontowo-budowlane w zakresie branży BUDOWNICTWO oraz TRANSPORT, LOGISTYKA I MOTORYZACJA obejmujące m.in.:
  • remont i modernizacja istniejących sal na potrzeby pracowni zawodowych celem przystosowania do prowadzenia zajęć w ww. branży (m.in. pracownie budowlane i logistyczne)

 

 • Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, budynki Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. I Armii WP) - prace remontowo-budowlane dot. rozbudowy i przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie branży BUDOWNICTWO obejmujące m.in.:
  • przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku „D”: wyburzenie ścian przybudówek, dobudowa korytarza komunikacyjnego do pracowni, przebudowa układu ścian wewnętrznych w celu przystosowania do nowych funkcji, zmiana bram garażowych na okna
  • dla budynków oznaczonych „A, B, C, D, E” wymiana instalacji elektrycznej z układem zasilania
  • dla budynku „B” przebudowa korytarza i wejścia do budynku w celu dostosowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych – budowa 2 pochylni z uchwytami
  • odnowienie pomieszczeń (pracowni, sanitariatów, korytarzy), w tym np.: szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wymiana / ułożenie posadzek, ułożenie glazury/ terakoty/ wykładzin, wymiana aparatury sanitarnej, wymiana drzwi wewnętrznych

 

 • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku - prace remontowo-budowlane w zakresie branży CHEMIA LEKKA oraz BPO/SSC, USŁUGI FINANSOWE I BIZNESOWE, obejmujące m.in.:
  • remont istniejących sal na potrzeby powstania dwóch pracowni chemicznych
   (laboratoriów) z zapleczem oraz dwóch pracowni językowych
  • remont istniejących sal na potrzeby powstania trzech pracowni Technik Organizacji Reklamy z zapleczem, Technik Handlowiec z zapleczem oraz Technik Ekonomista, remont ciągu komunikacyjnego wraz z klatką schodową z wyposażeniem w oświetlenie awaryjne przeciwpożarowe

 

ZAKUPY WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ (2017-2021):

 

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku - wyposażenie w zakresie branży ICT I ELEKTRONIKA obejmujące nauczane zawody:
  • technik informatyk
  • technik teleinformatyk
  • technik mechatronik
  • monter-elektronik

 

 • Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku - wyposażenie w zakresie branży BUDOWNICTWO oraz TRANSPORT I LOGISTYKA obejmujące nauczane zawody:
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • stolarz
  • dekarz
  • technik budownictwa
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik logistyk

 

 • Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku -
  • technik analityk
  • technik technologii żywności
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik organizacji reklamy

 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (2017-2021):

Osoby dorosłe będą mogły skorzystać z kursów i szkoleń w ramach branż:

 • ICT i elektronikę
 • transport, logistykę i motoryzację
 • budownictwo
 • chemię lekką
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe

 

Dzięki zintegrowanemu projektowi „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możliwe będzie m.in. wsparcie uczniów szkół zawodowych (np. płatne staże/praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, kursy kwalifikacyjne, dodatkowe zajęcia z języków obcych zawodowych, wizyty studyjne w zakładach pracy), wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, studia podyplomowe), włączanie pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia zawodowego oraz rozwój doradztwa edukacyjno -zawodowego.

Projekty zintegrowane są częścią pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy”, koordynowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM


    KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM –

działania w ramach projektów zintegrowanych w 2016 r.

 

W 2016 r. w ramach projektów zintegrowanych:

 

 1. Samorząd Województwa Pomorskiego wpisał koncepcję kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim do przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby rynku pracy" – wręczenie uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 31.03.2016 r.

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/blisko-135-miliona-zl-na-rozwoj-szkolnictwa-zawodowego-w-powiecie-leborskim/

 

Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla dwóch projektów powiatu lęborskiego – podpisanie umów o dofinansowanie w dniu 09.11.2016 r.

https://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/projekty-z-zakresu-szkolnictwa-zawodowego-blisko-15-milionow-zlotych-na-edukacje-zawodowa/

 

 1. Powiat Lęborski przystąpił do realizacji projektów zintegrowanych z dniem 1 grudnia 2016 r.

 

 1. Spotkanie organizacyjne realizatorów projektu -  22.11.2016 r.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom ZSMI, ZSGŻiA, PCE ZSP i PPP do realizacji projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego – 30.11.2016 r.
 3. Promocja projektów zintegrowanych – na bieżąco
 4. Spotkanie robocze – szkoleniowe z pracownikami podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, odpowiedzialnymi za realizację zadań w szkołach zawodowych oraz placówkach oświatowych – 06.12.2016 r.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” (na rok szkolny 2016/2017) – 07.12.2016 r.
 6. Rekrutacja uczniów do projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” – 08.12.2016 – 05.01.2017 r.
 7. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych do realizacji zajęć dla uczniów – 27.12.2016 r.

 

W I kwartale 2017 r. planuje się:

-  rozpoczęcie realizacji zajęć dodatkowych z uczniami

-  zatrudnienie nauczycieli na umowy z zakresu prawa pracy

-  zatrudnienie pracownika merytorycznego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli powiązanego z rynkiem pracy oraz specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń

-  przygotowanie i ogłoszenie procedur w sprawie udzielenia zamówień publicznych (np. na dostawę materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć)

-  organizację konferencji „Przyszłość kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim” w dniu 13.02.2017 r.

 

Promocja projektów na stronie Starostwa Powiatowego w Lęborku:

https://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

 

https://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zawodowcy-na-topie/

 

Projekty zintegrowane są częścią pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy”, koordynowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”.