Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

Dokument ten określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej w okresie najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. 

NSS jest instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych. Przedstawia analizę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i jego regionów, formułuje najważniejsze wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz określa cele zmierzające do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej z krajami i regionami Wspólnoty, prezentuje alokację środków finansowych na poszczególne programy oraz ramy systemu realizacji.