Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia na lata 2007-2013

Program ten wyznacza kierunki działań, które mają służyć jednemu nadrzędnemu celowi, jakim jest zwiększenie zatrudnienia w powiecie lęborskim poprzez promowanie aktywnych postaw na rynku pracy oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. 

Końcowym rezultatem realizowania Programu powinny być:

  • poprawa sytuacji mieszkańców powiatu lęborskiego w zakresie dostępu do miejsc pracy i lepszego wynagrodzenia; 
  • możliwość aplikowania o środki na aktywizację społeczną i zawodową lokalnej społeczności; 
  • wyrobienie nawyku partnerstwa i współdziałania; 
  • stworzenie mechanizmów kształcenia ustawicznego oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych jak i pracujących zawodowo; 
  • minimalizacja grup szczególnie zagrożonych bezrobociem (osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, kobiety, młodzież).

http://pup.lebork.sisco.info/?id=531