Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Jest podstawowym dokumentem strategicznym wytyczającym kierunki rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020. Dokument ten opisuje województwo pomorskie, jego otoczenie, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Ponadto wskazuje priorytety, cele strategiczne województwa i kierunki działań. Zgodnie z założeniami twórców strategii, powinna ona znaleźć trwałe miejsce w życiu regionu. 

Strategia nie definiuje projektów, ale wyłącznie kierunki rozwojowe, czyli co należy zrobić, aby w 2020 roku województwo pomorskie było regionem konkurencyjnym, spójnym oraz dostępnym. 

Wizja województwa pomorskiego realizowana od 2000 roku zawarta jest w zdaniu: „Województwo pomorskie 2020 roku to znaczący partner w Regionie Morza Bałtyckiego – region czystego środowiska; wysokiej jakości życia; rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki; partnerskiej współpracy; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych.”