Zaakceptowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Po miesiącach negocjacji z Komisją Europejską, 13 lutego br. otrzymaliśmy informację o zaakceptowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie otrzyma ponad 1,8 mld euro na realizację Programu w nowej perspektywie.

Na co przeznaczone zostaną pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020? 

1. Gospodarka 

Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, skuteczniejsza komercjalizacja prac z zakresu badawczo – rozwojowego. Dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich. Wzmocnienie działalności eksportowej firm i klastrów gospodarczych. Poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie.

Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP? 

 1. Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki. 
 2. Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa ukierunkowana będzie w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych. 

Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel? 
314 508 565 EUR 

2. Edukacja 

Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.

Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP? 

 1. Oś Priorytetowa 3. Edukacja skupiać się będzie na jakości i tworzeniu nowych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego. 
 2. Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe ukierunkowana będzie na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel? 
186 257 445 EUR 

3. Aktywność zawodowa i społeczna 

Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia. 

Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP? 

 1. Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie skupiać się będzie na działaniach prowadzących do podjęcia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego i prywatnego, kształceniu ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach zdrowotnych. 
 2. Oś Priorytetowa 6. Integracja ukierunkowana będzie na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i  podmioty ekonomii społecznej. 
 3. Oś Priorytetowa 7. Zdrowie dotyczyć będzie zasobów ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach systemu zdrowia. 

Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel? 
444 751 269 EUR 

4. Wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionu 

Aktywizacja obszarów wolniej rozwijających się obszarów województwa pomorskiego. 

Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP? 
Działania w zakresie aktywizacji wolniej rozwijających się obszarów finansowane będą w ramach Osi Priorytetowej 8. Konwersja, która skupiać się będzie na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel? 
159 013 250,00 EUR 

5. System transportowy 

Osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego – drogowego i kolejowego – układu transportowego z systemem krajowym i europejskim.

Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP? 
Działania dotyczące systemu transportowego finansowane będą w ramach Osi Priorytetowej 9. Mobilność, która skupiać się będzie na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej.

Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel? 
357 213 312,00 EUR 

6. Energia 

Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją.

Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP? 
Działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, skupiać się będą na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji.

Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel? 
214 951 001,00 EUR 

7. Środowisko 

Ograniczenie presji na środowisko, poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców, wzrost odporności regionu na zmiany klimatu. 

Na czym będzie polegało wsparcie RPO WP? 
Działania finansowane w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko, skupiać się będą na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej. 

Ile pieniędzy z RPO WP przeznaczymy na ten cel? 
120 909 938,00 EUR

Podział finansowy w RPO WP 2014-2020
Priorytet; Wartość w EUR; % alokacji 

 • Komercjalizacja wiedzy; € 139 860 877,00; 8% 
 • Przedsiębiorstwa; € 174 647 688,00; 9% 
 • Edukacja; € 119 579 843,00; 6% 
 • Kształcenie zawodowe; € 68 677 602,00; 4% 
 • Zatrudnienie; € 225 468 821,00; 12% 
 • Integracja; € 114 306 948,00; 6% 
 • Zdrowie; € 104 975 500,00; 6% 
 • Konwersja; € 159 013 250,00; 9% 
 • Mobilność; € 357 213 312,00; 19% 
 • Energia; € 214 951 001,00; 12% 
 • Środowisko; € 120 909 938,00; 6% 
 • Pomoc Techniczna; € 65 206 918,00; 4% 

Razem € 1 864 811 698,00

Zaakceptowano Regionalny