Czym skorupka za młodu nasiąknie…

rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej

 

 

Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 505 tysięcy złotych na realizację projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie… - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej”. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2011 r., a termin jego zakończenia to czerwiec 2012 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działania 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych – zajęciach wyrównawczych oraz kołach przedmiotowych. Zajęcia wyrównawcze adresowane są do uczniów mających problemy w nauce, zaś koła przedmiotowe do tych dziewczynek i chłopców, którzy chcą rozwijać (doskonalić) posiadane umiejętności oraz zainteresowania. 

Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:

 • zwiększenie umiejętności matematycznych oraz naukowo-technicznych,
 • zwiększenie umiejętności poprawnego porozumiewania się uczniów w języku ojczystym oraz języku angielskim,
 • zwiększenie umiejętności informatycznych, z zakresu nauk przyrodniczych,
 • zwiększenie kompetencji społecznych i kulturalnych,
 • zwiększenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce,
 • zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów przez uczniów,
 • zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej prowadzone będą z nauczania zintegrowanego, języka polskiego, matematyki oraz przyrody. Dla Gimnazjum zajęcia wyrównawcze będą prowadzone z matematyki, języka angielskiego, biologii, geografii, fizyki oraz chemii. Dla uczniów Szkoły Podstawowej zorganizowane zostaną koła przedmiotowe z języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki oraz języka polskiego. Z kolei uczniowie Gimnazjum będą mogli zdobywać dodatkową wiedzę na kole języka angielskiego, kole matematycznym, informatycznym, kole języka polskiego, kole fizycznym, chemicznym, biologicznym oraz geograficznym.

Ogółem w ramach projektu przewiduje się zrealizowanie:

 • 832 godziny zajęć wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej,
 • 1144 godzin zajęć wyrównawczych dla uczniów Gimnazjum,
 • 624 godziny kół przedmiotowych dla uczniów Szkoły Podstawowej,
 • 832 godziny kół przedmiotowych dla uczniów Gimnazjum. 

W wyniku realizacji projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie… - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej” przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów miękkich:

 • zwiększenie aktywności społecznej uczniów,
 • wzrost umiejętności kluczowych m.in. z zakresu matematyki, języka angielskiego, informatyki, przyrody,
 • eliminowanie trudności w nauce i uzupełnienie braków wiedzy,
 • rozwój zainteresowań i zdolności uczniów,
 • zwiększenie zaufania we własne siły,
 • wzrost aspiracji edukacyjnej uczniów,
 • poprawa relacji pomiędzy uczniami.