„Proekologia – strategią przyszłości MŚP”

UDA-POKL.02.01.01-00-361/13

 Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach tzw. pomocy de minimis.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Właściciele lub pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (szczególnie preferowane osoby na stanowiskach kierowniczych) w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, które:

 • mogą otrzymać pomoc de minimis (w bieżącym roku podatkowym i w ostatnich dwóch latach podatkowych nie otrzymały pomocy de minimis, łącznie z pomocą otrzymaną w ramach niniejszego projektu, w wysokości większej niż 200 000 euro)
 • nie posiadają planu wdrażania działań proekologicznych.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Indywidualną analizę potrzeb każdej firmy w zakresie ekologii (wizyta eksperta w każdej firmie)
 • Szkolenia ekologiczne dopasowane do potrzeb firmy
 • Indywidualne doradztwo mające na celu opracowanie Planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych w każdej firmie

Cel główny projektu:

 • Do 06.2015 roku przygotowanie 115 MŚP do wdrażania rozwiązań proekologicznych

Główne wskaźniki projektu:

 • 130 osób, które zwiększą świadomość ekologiczną
 • 130 osób, które podniosą o min. 60% wiedzę w zakresie rozwiązań proekologicznych
 • 115 firm, którym zdefiniowane zostaną wymierne wskaźniki ekonomiczne służące ocenie wdrażania rozwiązań proekologicznych
 • 130 osób, u których nastąpi wzrost o min. 60% umiejętności w zakresie ustalania korzyści ekonomicznych z wdrażania rozwiązań proekologicznych 
 • 115 firm, które opracują plan wdrażania konkretnych rozwiązań proekologicznych