Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja

Zespół Szkół w Wicku realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z Zespołu Szkół w Wicku – II edycja”. Projekt ten jest kontynuacją projektu realizowanego w roku szkolnym 2009/2010, na który również i w tym roku placówka szkolna pozyskała środki unijne.

 

Celem ogólnym projektu jest wsparcie oraz wyrównywanie dysproporcji w nauce uczniów Zespołu Szkół w Wicku mających utrudniony dostęp do zajęć pozaszkolnych, którzy ze względu na czynniki ekonomiczne lub społeczne funkcjonują słabiej niż ich rówieśnicy zamieszkali na terenie miast. Projekt zakłada wdrożenie programu rozwojowego, w ramach którego uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje w zakresie języków obcych, języka ojczystego, nauk matematyczno-przyrodniczych, fizyki, chemii, geografii, historii. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, w tym m.in. zwiększenie:

  • umiejętności matematycznych oraz naukowo-technicznych,
  • umiejętności poprawnego porozumiewania się uczniów w języku ojczystym i językach obcych,
  • umiejętności informatycznych oraz z zakresu nauk przyrodniczych,
  • kompetencji społecznych i kulturalnych,
  • umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce,
  • umiejętności samodzielnego myślenia oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań problemów wśród uczniów,
  • motywacji do działania i zaufania we własne siły.

Beneficjentami projektu będą uczniowie z klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz z klas I-III Gimnazjum. W ramach pozyskanych środków finansowych prowadzone będą zarówno zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy w nauce, jak również koła przedmiotowe adresowane przede wszystkim do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania oraz doskonalić posiadaną wiedzę. W ramach projektu potrzebującym uczniom zostanie zapewniona pomoc pedagogiczno-logopedyczna. Zwiększenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce nastąpi za sprawą udziału uczniów Zespołu Szkół w Wicku w wyjazdach edukacyjnych.