Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Oświatowej za nami

Utworzono: 20-03-2019

W dniu 19 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Oświatowej, która powołana została na lata 2019-2023.
W spotkaniu uczestniczyli: władze samorządu Powiatu Lęborskiego, przedstawiciele gmin, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy współpracujący
ze szkołami zawodowymi. Na posiedzenie zaproszeni zostali również przedstawiciele poprzedniej Rady Oświatowej, której kadencja zakończyła się w 2018 roku.

Pani Alicja Zajączkowska Starosta Lęborski podziękowała wszystkim zgromadzonym przedstawicielom poprzedniej Rady za wkład pracy wniesiony na rzecz rozwoju edukacji
w Powiecie Lęborskim. Każdy z uczestników spotkania otrzymał symboliczną różę w dowód uznania, a także pisemne podziękowanie.

Na spotkaniu zostali serdecznie przywitani również nowi członkowie Rady, którzy oprócz życzliwych słów od Pani Starosty otrzymali również symboliczną różę z życzeniami owocnej współpracy..

Skład osobowy Powiatowej Rady Oświatowej, która działać będzie w latach 2019-2023 określa Uchwała nr 31/2019 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 06.02.2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Lęborskiego.

Radę Oświatową reprezentują następujące osoby:

 

 1. Alicja Zajączkowska -  Starosta Lęborski,                  
 2. Edmund Głombiewski -           Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego,
 3. Jacek Perłak - Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 4. Jarosław Pruski -  Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 5. Krzysztof Pruszak -  Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 6. Tadeusz Rabka - Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 7. Waldemar Walkusz - Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 8. Ewa Burak - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku,
 9. Katarzyna Wach – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku,
 10. Joanna Sawińska – Majer – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku
 11. Małgorzata Bresler – Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku,
 12. Grzegorz Popin – Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku,
 13. Artur Obolewski – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
 14. Danuta Rybak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku,
 15. Ewa Głombiewska – przedstawiciel Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 16. Dorota Reszke – przedstawiciel Łebskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 17. Ludwika Jarzembińska – przedstawiciel Lęborskiego Towarzystwa Oświatowego,
 18. Halina Ługowska – przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lęborku,
 19. Katarzyna Wetta – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku,
 20. Marzena Klassa – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku,
 21. Dolores Wasilewska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku,
 22. Agnieszka Redźko – przedstawiciel Gminy Miasto Lębork,
 23. Katarzyna Tabaka – przedstawiciel Gminy Nowa Wieś Lęborska,
 24. Irena Trojańczyk – przedstawiciel Gminy Wicko,
 25. Wioletta Morawiak – przedstawiciel Gminy Miejskiej Łeba,
 26. Mariola Mądra-Nowak – przedstawiciel Gminy Cewice,
 27. Dariusz Karaś – przedstawiciel pracodawcy współpracującego z Zespołem Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku oraz przedstawiciel Pracodawców Pomorza,
 28. Stanisław Wiśniewski - przedstawiciel pracodawcy współpracującego z Zespołem Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku,
 29. Jerzy Baranowski – przedstawiciel pracodawcy współpracującego z Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku,
 30. Renata Kępińska – przedstawiciel Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku,
 31. Franciszek Kowalewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Kupców Powiatu Lęborskiego.

Spośród zebranych przedstawicieli nowej kadencji wybrano Przewodniczącego Rady, którym został Pan Jacek Perłak Radny Powiatu Lęborskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady, którym został ponownie Pan Dariusz Karaś przedstawiciel pracodawcy Meyn Polska sp.
z o.o.

Rada Oświatowa podczas spotkania analizowała projekt planu pracy i terminarza spotkań, który zatwierdzony zostanie na kolejnym posiedzeniu Rady oraz zaopiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał Rady Powiatu Lęborskiego, tj.  w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Lęborski.

 

 

Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie
Pierwsze posiedzenie