Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2017 rok

Utworzono: 12-06-2018

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Zarząd Powiatu Lęborskiego przedstawia Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni do 31 maja każdego roku.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Samorząd Powiatu Lęborskiego w 2017 r. w obszarze Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

 

Rada Powiatu Lęborskiego w uchwale Nr XXVIII/168/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok przyjęła następujące obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami:

 1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (dział 926 klasyfikacji budżetowej),
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych (dział 853 klasyfikacji budżetowej),
 4. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (dział 853 klasyfikacji budżetowej)
 5. ratownictwo i ochrona ludności (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
 6. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
 7. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
 8. ochrona i promocja zdrowia (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
 9. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwem (środki zabezpieczone w rezerwie oświatowej),
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (dział 921 klasyfikacji budżetowej),
 11. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (dział 755 klasyfikacji budżetowej),
 12. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (dział 921 klasyfikacji budżetowej).

 

Projekt programu współpracy był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego www.powiat-lebork.com, w BIP /zakładka: organizacje pozarządowe/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, a także przesłano drogą mailową do organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego.

Projekt uchwały konsultowano z Zespołem Doradczo-Inicjatywnym ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

Ponadto wersję papierową dokumentu, o którym mowa, można było uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok należało zgłaszać w terminie od 11.10.2016r. do dnia 25.10.2016 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Programu, o którym mowa, nie wniesiono uwag oraz propozycji.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego corocznie określa zadania priorytetowe do realizacji w 2017r.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Lęborskiego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zaproponował następujące priorytetowe zadania w obrębie poszczególnych obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami:

 

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

- pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego.

 

 1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • imprezy i zawody sportowe o zasięgu ponadlokalnym.

 

 1. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych,
  • wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w  tym osób niepełnosprawnych,

 

 1. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
 • pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo– edukacyjnych dla uczniów szkół z powiatu lęborskiego.

 

 1. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

-  aktywizacja młodzieży w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie     edukacyjnym
    oraz przygotowania do przyszłej kariery zawodowej.

 

 1. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

- edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę  środowiska naturalnego w powiecie   lęborskim.

 

 1. w zakresie  ochrony i promocji zdrowia

-    ochrona zdrowia w Powiecie Lęborskim.

 

 1. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

-     aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego.

 

 1. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

-     prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2017
      roku.

 

10. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
      w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego
      i o wolontariacie

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
     w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy.

 

 1. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

- wsparcie działań w zakresie opieki i wychowania osób małoletnich przebywających
     lub opuszczających pieczę zastępczą, jako wkład własny w realizację zadania publicznego.

Środki finansowe zaplanowane na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Lęborskiego na 2017 rok, w działach odpowiadających zadaniom realizowanym przez:

 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku,
 • Wydział Organizacyjny,
 •  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Plan finansowy był zgodny z celami priorytetowymi określonymi uchwałą Nr XXVIII/168/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok.

Informacja o możliwości ubiegania się o środki finansowe (dotację) w ramach Otwartych Konkursów Ofert została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji:

 • na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego /zakładka: aktualności/,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/,
 • w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na tablicy ogłoszeń,
 • na stronie internetowej www.witkac.pl,
 • przesłanie drogą mailową do organizacji pozarządowych.

 

W 2017 roku Samorząd Powiatu Lęborskiego kontynuuje wprowadzoną w 2016 r. dla organizacji pozarządowych możliwość składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą programu Witkac.pl. Umowę licencyjną na kontynuację współpracy podpisano z Firmą Witkac Sp. z o.o.
w Słupsku w dniu 23.12.2016 r.

System automatyzuje proces przepływu wszelkich niezbędnych dokumentów od momentu ogłoszenia konkursu do złożenia sprawozdania przez podmioty, które otrzymały środki finansowe.

W 2017 roku organizacje pozarządowe składały oferty w drodze otwartych konkursów ofert wyłącznie za pomocą Programu, o którym mowa.

 

Sprawozdanie z realizacji