Budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby rozpoczęte!

Utworzono: 25-08-2015

 

18 sierpnia br. w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC  w Łebie odbyły się pierwsze warsztaty grupy roboczej dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

 

Do tworzenia strategii została powołana grupa robocza, składająca się z osób reprezentujących różne środowiska z terenu LGD. Są to głównie osoby ze środowiska rybackiego, rolniczego, turystycznego, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, przedstawiciele samorządów oraz inne osoby zaangażowane w rozwój regionu. W spotkaniu warsztatowym wzięli udział także przedstawiciele Zarządu LGD. Moderatorem spotkania był Pan Adam Mikołajczyk współpracujący z LGD w zakresie budowania strategii.

 

Podczas warsztatów grupa intensywnie pracowała nad opracowaną diagnozą obszaru oraz analizą SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń). Po wypracowaniu przez grupę ostatecznego kształtu diagnozy oraz analizy SWOT odbędą się kolejne spotkania poświęcone celom  i planowanym zadaniom podejmowanym w ramach przyszłej strategii. Efekt prac grupy zostanie poddany konsultacjom społecznym. Już z tego miejsca serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.dorzeczeleby.pl.

Następne spotkanie grupy roboczej 17.09.2015 , godzina 15 – ta Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku , grupa będzie poszerzona o przedstawicieli branży turystycznej na obszarze działania LGD czyli Łeby , Wicka , Nowej Wsi Lęborskiej , Choczewa , Lęborka , Cewic i Starostwa Powiatowego Lębork .

Tekst przygotowała Małgorzata Szałajko – koordynator projektu

Zdjęcia : Ewa Horanin

Budowanie Lokalnej Strategii
Budowanie Lokalnej Strategii
Budowanie Lokalnej Strategii
Budowanie Lokalnej Strategii