• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Informacja

Dnia 31 lipca 2020 roku wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 782).

W związku z powyższym informuję, iż dla prac zgłoszonych po 31 lipca 2020r. będą Państwo samodzielnie pobierać poprzez Portal Geodety udostępnione kopie zbiorów danych lub innych materiałów zasobu, dotyczących danego zgłoszenia pracy geodezyjnej po wniesieniu opłaty, o której mowa w art. 40a ust.1 ustawy.

Jest to możliwe z uwagi, iż PZGiK w Lęborku posiada zeskanowane operaty techniczne. W przypadku stwierdzonych braków w cyfrowej dokumentacji prosimy Państwa o kontakt z ODGiK w Lęborku w celu podjęcia stosownych działań.

Jednocześnie wskazuję, iż zgodnie z pkt 1d załącznika „Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej”, na prośbę wykonawcy prac geodezyjnych złożoną wraz ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem, materiały zasobu możliwe do udostępnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą zostać udostępnione w formie wydruku, po wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów. Opłata za wydruk jest ustalana zgodnie z tabelą nr 16 lp. 1.

Reasumując, po 31 lipca 2020r.,wykonawca pracy będzie samodzielnie w Portalu Geodety przeglądać i pobierać materiały zasobu, które będą mu niezbędne do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. ODGK w Lęborku tylko na prośbę wykonawcy pracy geodezyjnej złożoną ze zgłoszeniem pracy lub jego uzupełnieniem będzie dokonywało udostępniania materiałów zasobu w formie wydruku. Informacje dotyczące oczekiwanych materiałów, formy ich przekazania i sposobu odbioru materiałów należy umieszczać w formularzu zgłoszenia prac geodezyjnych ( formularz ZG-1 lub ZG-3) w polu
„ Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wykonawcy prac geodezyjnych”.  Udostępnienie nastąpi po wskazaniu identyfikatora materiału zasobu oraz wniesieniu opłaty za przygotowanie tych materiałów. Opłata za wydruk ustalana będzie zgodnie z tabelą nr 16 lp 1, niezależnie od wniesionej opłaty ryczałtowej.