Obradowała Rada Społeczna SPS ZOZ

Utworzono: 30-12-2021

W Starostwie Powiatowym w Lęborku we wtorek, pod przewodnictwem Alicji Zajączkowskiej, Starosty Lęborskiego, obradowała Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Rada rozpatrzyła informację o wykonaniu umów zawartych z Płatnikiem Publicznym na świadczenia zdrowotne w III kwartale br. oraz informację o realizacji planu finansowego z uwzględnieniem planu inwestycyjnego za III kwartał 2021 r. Ponadto Rada rozpatrzyła dwa projekty uchwał – pierwszy w sprawie zaopiniowania korekty planu finansowego i inwestycyjnego SPS ZOZ na 2021 rok, drugi – w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu organizacyjnego SPS ZOZ. W zakresie korekty planu finansowego przychody ogółem zwiększyły się o ok 2 mln zł. O niecały milion wzrosły też koszty ogółem. Bilans wyniku finansowego po korekcie wykazał jednak poprawę stanu finansów szpitala o blisko milion zł w stosunku do pierwotnie przyjętych planów, co stanowi dobrą prognozę dla przyszłego funkcjonowania tej jednostki oraz świadczy o skuteczności działań podjętych w celu usprawnienia ekonomii funkcjonowania. Uchwała organizacyjna dotyczyła wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne, niż finansowane ze środków publicznych. Zmiany wynikły z podpisania, obowiązującej od nowego roku, umowy na wykonywanie badań wysyłkowych z firmą Diagnostyka Laboratoria Medyczne i konieczną w związku z tym aktualizacją cennika. Do ceny badań z umowy doliczona została kwota uwzględniająca pracę osób wykonujących badania, przygotowanie badań i pracę sekretarek medycznych, przy czym warto dodać, że ceny części badań zmniejszyły się w stosunku do obowiązujących wcześniej stawek. W kwestiach organizacyjnych konieczne stało się również dopisanie nowej pozycji w cenniku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dotyczącej kosztów ochrony otoczenia oddziału w związku z trwającą epidemią COVID-19.
Rada zajęła się również rozpatrzeniem Programu Inwestycji Strategicznych powstałego w związku z wnioskiem złożonym we wrześniu br. w sprawie dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład. Chodzi o  dostosowanie infrastruktury budowlanej wraz z wyposażeniem w odpowiedni sprzęt oraz potencjału technicznego. W związku z możliwością pozyskania środków, w lęborskim SPSZOZ planowane jest utworzenie zakładu opiekuńczo–leczniczego, zintegrowanie opieki z zakresu ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii w sąsiadujących obszarach tej samej kondygnacji budynku z dostosowaniem infrastruktury budowlanej i sprzętowej. Inwestycji towarzyszyć będzie przebudowa i modernizacja apteki zakładowej, rozbudowa systemu energetycznego, systemu wind oraz modernizacja infrastruktury sanitarnej w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji świadczeń. Szacunkowy koszt to ok. 22 mln zł. W obradach Rady w stałym składzie: starosta Alicja Zajączkowska, Jacek Perłak, Marian Borek, Witold Krużycki, Tomasz Sopyłło, Adam Nowak i Ryszard Wenta, uczestniczyli reprezentujący szpital: dyrektor Marta Frankowska, z-ca dyr. ds. finansowych Adam Hoffmann, naczelny lekarz Artur Barna oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie SPS ZOZ: Izabela Łebek (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy) i Jarosław Kozakiewicz (NSZZ „Solidarność”).