• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Pół miliona na pomoc

Powiat Lęborski wdrożył pomoc dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Sprzęt o wartości prawie pół mln zł trafił łącznie do 106 dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych i Domach dla Dzieci.

- Pozyskanie środków i zakup sprzętu był możliwy dzięki podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim na udział Powiatu Lęborskiego w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Chodzi tu nie tylko o zakup i użyczenie sprzętu komputerowego, ale również o sfinansowanie środków ochrony indywidualnej i wyposażenia miejsc kwarantanny.

Celem zakupu i przekazania w użyczenie sprzętu ma na celu stworzenie dogodnych warunków do wyrównywania braków szkolnych, umożliwienie podnoszenie kompetencji, ułatwianie organizacji czasu wolnego, a także wsparcie techniczne w przypadku konieczności nauczania w trybie zdalnym. Do dzieci i młodzieży pozostających w pieczy zastępczej trafiło ogółem: 53 zestawy komputerowe i 43 zestawy audiowizualne. 68 rodzin i placówek wyposażono w środki ochrony osobistej. Realizację projektu szczególną troską otaczali członkowie Zarządu Powiatu. Starosta wraz z Wicestarostą i Kierownikiem PCPR odwiedzili przy okazji podpisywania umów użyczenia odwiedzili rodziny zastępcze. Sprzęt odebrały też Domy dla Dzieci „Zakątek” i „Siedlisko”, w obecności dyrektora Brygidy Polaszek. Do wychowanków pieczy zastępczej trafiło 96 laptopów, 11 telewizorów, 60 drukarek ze skanerami, zestawy kina domowego, kamery internetowe, mikrofony, tablice multimedialne z projektorami, odtwarzacze blu-ray, nagłaśniające zestawy mobilne, oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami i wiele innych, a także prawie 2,5 tys. maseczek, blisko 12 tys. rękawiczek lateksowych i płyny do dezynfekcji. Dystrybucja zakupionych materiałów i urządzeń trwała kilka dni. Każdej towarzyszyła umowa użyczenia.

Projekt pod nazwą ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  - współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z uzupełnieniem o środki krajowe. Łączna wartość projektu dla Powiatu Lęborskiego to 481.845,00 zł, w tym: 406.099,00 ze środków europejskich i 75.746,00 zł ze środków dotacji celowej krajowej. W obsługę działań projektowych zaangażowani byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego, w szczególności: Joanna Dalkowska, Emilia Rumińska, Bogusława Pruszak, Aleksandra Łyczak, Wioletta Pyrcha, Michalina Bizewska i Rafał Sakowicz.