• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Projekt przeciw wykluczeniu

„Wsparcie postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” to nazwa projektu, którego realizacja została wdrożona przez Powiat Lęborski. Skierowany jest on do mieszkańców powiatu dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. Ogólna wartość finansowa projektu to 2.555.668, 98 zł.

Okres realizacji projektu określony został na czas od listopada br. do końca grudnia 2020 r. W tym czasie będą realizowane m.in. cykliczne zajęcia integracyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, dobrane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników. Działania obejmą także dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń do zajęć z artterapii dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie dla dwóch nowo tworzonych 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych stanowiących wsparcie idei odejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Realizacja projektu wesprze proces usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą poprzez funkcjonowanie Biura Mentoringu i aktywizację społeczno-zawodową wraz z utworzeniem mieszkania treningowego. Kolejnym istotnym działaniem będzie wzmocnienie usługi społecznej pozamedycznej opieki paliatywnej nad osobami ciężko chorymi oraz wsparcie ich rodzin, świadczone pozainstytucjonalnie w środowisku domowym. Działanie to uzupełni aktywizacja zawodowa. Ogółem w powiecie lęborskim, projekt obejmie 174 osoby – głównie absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz osoby pozostające bierne zawodowo, ciężko chore, małoletnie, przebywające w pieczy zastępczej, osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka oraz te, które chcą założyć rodziny zastępcze. Ponadto projekt skierowany jest do rodziców naturalnych małoletnich pozostających w pieczy zastępczej, osoby usamodzielniane, opuszczające pieczę zastępczą, a także osoby małoletnie zarówno przebywające jeszcze, jak i opuszczające pieczę zastępczą. Realizacja zadań projektowych odbywa się w partnerstwie Powiatu Lęborskiego ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku „Otwarte Drzwi” i fundacją Regionalnego Centrum Młodzieży w Lęborku.
Ogólny budżet projektu to 2.555.668,98 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to aż 2.427.885,53 zł w wymienionej kwocie ogólnej. Projekt „Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim realizowany jest w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 - Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.