• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Starosta Lęborski zaprasza lekarzy dentystów do współpracy

Starosta Lęborski zaprasza lekarzy dentystów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej  dla dzieci i młodzieży.

 

Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

 1. Wstępne wymagania wobec lekarza dentysty:

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 1. Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież szkół ponadpodstawowych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski tj.:

 

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku, ul. A. Dygasińskiego 14, 84–300 Lębork,
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84–300 Lębork,
 3. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, ul. Warszawska 14, 84–300 Lębork,
 4. Powiatowe Centrum Edukacyjne im. E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 16, 84–300 Lębork,
 5. Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84–300 Lębork,
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lęborku, ul. M. Reja 18, 84–300 Lębork.

 

 1. Realizacja zadania:

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z Powiatem Lęborskim na świadczenie usług ogólnostomatologicznych. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

 1. Finansowanie świadczeń stomatologicznych, będących przedmiotem ogłoszenia:

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku pod numerem tel. 59 8 632 - 832, w poniedziałek  od godziny 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku od godziny 7:30 do godziny 15:30 w piątek od godziny 7:30 do godziny 15:00.