W dniu 23 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Lęborku czynne będzie w godzinach od 7.30 do 13.00.

Utworzono: 06-12-2022

ZARZĄDZENIE NR 34/2022
STAROSTY LĘBORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2022 r.


w sprawie ustalenia w dniu 23 grudnia 2022 r. skróconego czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526)


zarządzam, co następuje:


§ 1. W dniu 23 grudnia 2022 r. ustalam dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku skrócony czas pracy do godz. 13.00 bez obowiązku odpracowania.
§ 2. W dniu 23 grudnia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Lęborku czynne będzie w godzinach od 7.30 do 13.00.
§ 3. Informacja, o której mowa w § 2 podana zostanie poprzez:
1. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz na głównych drzwiach wejściowych.
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.
3. Zamieszczenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Lęborskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Alicja Zajączkowska