• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

W Starostwie o imigrantach

W Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad powiatowym planem działania na rzecz integracji imigrantów w Powiecie Lęborskim.

O separacji, adaptacji, integracji dyskutowano podczas spotkania warsztatowego dotyczącego imigrantów. W dyskusji roboczej uczestniczyli wszyscy zainteresowani, którzy współtworzyli plan, w tym przedstawiciele jednostek wspierających rodzinę, Powiatowego Urzędu Pracy i Samodzielnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, doradcy zawodowi, przedstawiciel kleru grekokatolickiego, a także Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski, która pełniąc funkcję radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego, miała kontakt z działaniami na rzecz integracji imigrantów. – Uczestniczyłam w podobnych spotkaniach w Gdańsku i bardzo dobrze się dzieje, że w naszym powiecie odbywają się podobne działania jak na terenie Trójmiasta, choć oczywiście skala problemu i zakres tematyczny ma zupełnie inną skalę. Nie mniej jednak są to zadania równie ważne i społecznie potrzebne – powiedziała Alicja Zajączkowska.|
Po prezentacji efektów pracy zespołu, wybrano priorytety wizji działań na rzecz integracji imigrantów oraz odbyły się działania warsztatowa nad wyznaczonymi priorytetami. – Przede wszystkim musimy określić na teraz, co jest priorytetem w powiecie lęborskim i na czym musimy się skupić w działaniach przyszłorocznych – mówiła Waja Jabłonowska, koordynator działań strażniczych i animator partnerstw z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek - Wśród imigrantów dominują przybysze ze wschodu. Aktualne szacunki mówią o liczbie aż 2 mln osób w skali całego kraju.
Spośród działań branżowych udało się opracować formularze służące np. nadaniu numeru PESEL, wraz z tłumaczeniami na języki obce. Jak twierdzą zgodnie wszyscy uczestnicy, kluczem do sukcesu integracyjnego jest, oczywiście oprócz dobrego prawa, pozytywne nastawienie społeczności przyjmującej.
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek to inicjatywa skierowana do lokalnych imigrantów. Inicjatywę tę można nazwać „obywatelską” – jej celem jest poprawa jakości życia imigrantów oraz działanie na rzecz integracji i przeciwdziałanie dyskryminacji. Działania CWII obejmują: informację prawną, wsparcie w kontaktach z urzędami i instytucjami miejskimi, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe, reagowanie i przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi, co wynika z członkostwa w Obywatelskiej Platformie Przeciwko Handlowi Ludźmi przy Komisji Europejskiej. To również współpraca z samorządami na rzecz integracji oraz budowania polityk migracyjnych.