• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

W Starostwie o krajobrazie chronionym

W lęborskim Starostwie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu – „Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka”. Konsultacje rozpoczęła Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski. Moderatorem dyskusji był Jarosław Czochański z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Pomorskiego jako organu sprawującego nadzór nad Obszarami Chronionego Krajobrazu, Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz miast i gmin: Lęborka, Cewic, Nowej Wsi Lęborskiej, Potęgowa, Czarnej Dąbrówki, Łęczyc i Linii. W bezpośredniej bliskości tych gmin znajdują się rezerwaty: Grodzisko Runowo, Karwieńskie Źródliska, a także granica Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, jego otulina i OChK pradolina Redy-Łeby. Spotkanie dotyczyło podjęcia prac nad weryfikacją „Obszaru Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka”, w tym w kontekście przebiegu drogi ekspresowej S6. Działania weryfikacyjne powinny uwzględniać interesy wszystkich miast i gmin leżących w tym obszarze. Wśród głównych założeń weryfikacji, jednym z najważniejszych jest zachowanie najcenniejszych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i łączności przestrzennej ekosystemów oraz urealnienie zasięgu obszarów chronionego krajobrazu. Nie mniej ważne są: analiza zakresu ograniczeń z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych gmin oraz indywidualizacja form ochrony przyrody. Zgodnie z ustawową definicją, obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obecne działania weryfikacyjne to pierwsza od 30 lat próba znalezienia konsensusu między ochroną przyrody i krajobrazu, a działaniami na rzecz rozwoju lokalnego. Oznacza to potrzebę dokonania rzetelnej oceny warunków i możliwości rozwoju gminy z zachowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych obszaru. Po etapie wstępnych konsultacji, gminy przedstawią swoje stanowiska oraz przekażą je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Następnie odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne, które poprzedzą całościowe opracowanie z propozycjami zmian przebiegu OChK’ów i zakresu zakazów ustawowych, właściwych dla całego obszaru lub jego części. Po uzgodnieniach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i doprecyzowaniu  wszystkich uzgodnień z gminami, nastąpi przekazanie projektu uchwały do wyrażenia opinii przez samorząd gminny. Zasady funkcjonowania OChK wiążą się z szeregiem zakazów obowiązujących z ustawy. Ustawa zakłada również pewne ograniczone odstępstwa, które będą mogły zostać rozszerzone o kolejne, powstałe w trybie formułowania uchwały i uzgodnione z RDOŚ. Zakres niezbędnych zagadnień do końcowego opracowania koncepcji weryfikacji OChK „Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka” mają obejmować propozycje gmin w zakresie przebiegu granicy OChK wraz z uzasadnieniami w związku z zagospodarowaniem przestrzennym i bezpowrotną utratą walorów przyrodniczych oraz propozycją rekompensaty przestrzenno-przyrodniczej za obszary wyłączone z OChK. W zakresie ograniczeń ustawowych w granicach OChK, gminy powinny zaproponować, które z ograniczeń określonych w art. 24 Ustawy o ochronie przyrody mają być usunięte oraz które mają zostać wprowadzone, a także wskazać obszary, których określone ograniczenia powinny obejmować.