XXIV sesja Rady Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 03-12-2020

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję na 17 grudnia 2020 r. o godz. 13.30  XXIV Sesję Rady Powiatu Lęborskiego.

         Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem wideokonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2021-2030 oraz podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na  2021 rok oraz podjęcie uchwały:
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2021 rok,
 • przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej,
 • dyskusja,
 • głosowanie.

       7. Interpelacje i zapytania radnych.
       8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
       9. Wnioski i oświadczenia radnych.
     10. Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady - Zdzisław Chojnacki