Zespół rozpoczął pracę

Utworzono: 21-12-2020

W Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Zarządzającego na rzecz realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu:

  1. Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii
  2. Stowarzyszenia EDUQ
  3. Regionalnego Centrum Młodzieży
  4. Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
  5. Centrum Obsługi Domów dla Dzieci
  6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Gości przywitała Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska, dziękując wszystkim za zaangażowanie przy tworzeniu projektu, po czym pogratulowała niewątpliwego sukcesu, jakim jest przyznanie przez Zarząd Województwa Pomorskiego dofinansowania na jego realizację ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.315.127 zł. Projekt, a ściślej – adaptacja budynku po placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie znajdzie siedzibę CUS zyskał również aprobatę przy przyznawaniu środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tego źródła, Powiat otrzymał pomoc w wysokości 2 mln zł. W ramach projektu dla 430 mieszkańców powiatu lęborskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin zaplanowano różnorodne wsparcie. W budynku CUS zlokalizowane zostaną m.in.: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Wsparcia Rodziny i Dziecka i Klub Seniora. CUS świadczył będzie usługi opiekuńcze (wolontariat opiekuńczy) w miejscu zamieszkania. Wolontariusze zostaną przeszkoleni z zakresu opieki nad osobami. W ramach Centrum będą się odbywały konsultacje oraz świadczone będzie poradnictwo specjalistów, m.in.: psychologów, psychotraumatologów, doradców zawodowych, mentorów – specjalistów w zakresie pracy z rodziną i kandydatami na rodziny zastępcze. Do dyspozycji będą różne formy wsparcia w ramach terapii i mediacji. Kolejną z form działalności Centrum Usług Społecznych będzie rozwój animacji środowiskowych i wolontariatu w lokalnym środowisku, warsztaty edukacyjne, cykliczne dni otwarte promocji zdrowia, a także warsztaty w formie Filmowego Klubu Dyskusyjno-Terapeutycznego dla Rodziców i Młodzieży. W Centrum prowadzone będzie wsparcie aktywizujące edukacyjnie i zawodowo. Będą również organizowane szkolenia dla specjalistów skupionych wokół dzieci i młodzieży (z rodzin borykających się z problemem alkoholowym, przemocą domową, zagrożonych odebraniem rodzicom dzieci pozostających pod opieką pieczy zastępczej itp.). Różnym formom wsparcia w ramach psychoterapii i konsultacji towarzyszyć będą zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym, ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych oraz integracja społeczna uczestników projektu.

Na terenie powiatu lęborskiego wsparciem objęte zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby małoletnie i pozostające w pieczy do 25 roku życia oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.