Pomorskie z Ukrainą

Powiat lęborski podpisał umowę z Województwem Pomorskim o powierzenie grantu w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów, realizowany w trybie nadzwyczajnym, służący przeciwdziałaniu skutkom kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium powiatu lęborskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych poprzez realizację działań:

- spotkań integracyjnych ukierunkowanych na integrację społeczną imigrantów ze społecznością lokalną

- wycieczki krajoznawcze

- zajęcia z języka polskiego

- zajęcia z języka ukraińskiego dla młodzieży ukraińskiej

- zajęcia rozwijające umiejętności artystyczne

- kursy/szkolenia zawodowe

- organizacja wernisaży, wystaw, konkursów propagujących kulturę ukraińską

- pomoc psychologiczna

- dofinansowanie do opieki bytowej Ukraińców

 

Zaplanowane działania przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej przez osoby z doświadczeniem migracji, które przybyły do Polski od dnia 24.02.2022 r.
w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie.     

 

Projekt "Pomorskie z Ukrainą" realizowany jest przez powiat od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. Wartość projektu dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 423 700,00 zł.

 

Pomorskie z Ukrainą