• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Fundusze strukturalne


Fundusze strukturalne są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Pod tym pojęciem rozumie się zasoby finansowe Unii Europejskiej, z których udzielana jest pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich (w kierunku ich usprawnienia) drogą interwencji i oddziaływania w kluczowych sektorach i regionach. Ich zadaniem jest wspieranie modernizacji oraz różnego rodzaju przekształceń w krajach Unii w taki sposób, aby uzyskać wyższy poziom spójności ekonomicznej i społecznej.

Celami priorytetowymi funduszy są:

 1. Promowanie rozwoju i dostosowań strukturalnych w regionach słabiej rozwiniętych.
 2. Wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych.
 3. Wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia.

Wszystkie trzy cele składają się na niwelowanie różnic w rozwoju oraz na wspieranie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej. 

Inaczej mówiąc fundusze strukturalne istnieją po to, aby wspierać rozwój „opóźnionych” obszarów. Ponadto głównym celem polityki gospodarczej Unii jest wzrost gospodarczy oraz podnoszenie stopy życiowej mieszkańców. Przy realizacji tych celów Wspólnota Europejska przyczynia się także do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, rozwoju zatrudnienia i zasobów ludzkich, ochrony i poprawy stanu środowiska oraz eliminowania nierówności promowania równego traktowania kobiet i mężczyzn.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)


 Fundusz ten służy do finansowania działań mających na celu zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju społeczno - ekonomicznym poszczególnych regionów Wspólnoty. 

„Ma za zadanie przyczyniać się do realizacji priorytetów Wspólnoty w zakresie wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej poprzez poprawę możliwości zatrudnienia i pracy, stymulowanie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz tworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy.”

Wspiera przede wszystkim działania zorientowane na zapobieganie i zwalczanie bezrobocia. Finansuje szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i pracowników, doradztwo zawodowe, staże w przedsiębiorstwach, przekwalifikowania zawodowe oraz projekty promujące równe szanse kobiet i mężczyzn. 

EFS dąży do ułatwienia zatrudniania pracowników i zwiększania ich mobilności geograficznej i zawodowej wewnątrz Wspólnoty, jak również do ułatwienia im dostosowania się do zmian w przemyśle oraz systemach produkcyjnych, zwłaszcza przez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie.

EFS powstał w 1957 roku jako jeden z pierwszych funduszy w krajach Wspólnot Europejskich. Z biegiem lat nabierał coraz większego znaczenia w zmieniającej się sytuacji polityczno - gospodarczej Europy. Dziś jest jednym z największych funduszy strukturalnych Unii. EFS jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

http://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)


Podstawowym zadaniem tego funduszu jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju pomiędzy regionami należącymi do Unii Europejskiej.

Z tego funduszu realizowane są projekty infrastrukturalne, inwestycyjne i doradcze dla przedsiębiorstw (przede wszystkim małych i średnich), działania w zakresie badań i rozwoju, projekty turystyczne oraz działania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 

Pomoc ze środków tego funduszu polega głównie na: 

 • współfinansowaniu inwestycji tworzących nowe lub zachowujących istniejące miejsca pracy,
 • rozwoju infrastruktury, która służy rozwojowi regionu (prowadzi na przykład do tworzenia nowych miejsc pracy), 
 • wspieraniu lokalnych inicjatyw służących pogłębieniu integracji miejscowych społeczności,
 • szerzeniu wiedzy przydatnej w życiu społecznym i gospodarczym.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego utworzony został w 1975 r. w odpowiedzi na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów. Zgodnie z art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską celem tego funduszu jest "przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych".

Fundusz Spójności


Jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. 

Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. 

Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.