• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Projekty zakończone

Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej
Powiat Lęborski jako Partner
Norda – Północny Biegun Wzrostu
(Powiat Lęborski jako Partner)
INTIS. Integracja i Synergia. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030
Obszar Metropolitalny (OMG-G-S), realizuje w latach 2014 – 2016 projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach Programu Regionalnego EOG, pt. „INTIS. Integracja i Synergia. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030” (zwany dalej „Projektem”).
Powiat Lęborski jest beneficjentem projektu systemowego pod nazwą „ Pomorskie-dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Instytucją finansującą jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty

Projekt p.n. „Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty” powstał z myślą o podniesieniu standardu szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Lęborskim.

Wszyscy dla wszystkich - partnerstwo z doświadczeniem

 „Wszyscy dla wszystkich – partnerstwo z doświadczeniem” to projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie luty – maj 2008 w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Fundacją Merkury z Wałbrzycha w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Wspólna Metoda Oceny (CAF)

Starostwo Powiatowe w Lęborku zakwalifikowane zostało do udziału w projekcie pn.”Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. w Poznaniu.

Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój powiatu lęborskiego

Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego to projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie 1 lipca 2009 - 31 października 2010.

Rybka tego Ci nie powie, ale wzmacnia Twoje zdrowie – promowanie konsumpcji zdrowej żywnoś

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G... -3 (Schetynówka)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G odc. od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Syrokomli do drogi krajowej nr 6

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G - 2 (RPO)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G, długości 10,780 km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G - 1 (Schetynówka)

Projekt zakładał przebudowę drogi 1306G na odcinku Steknica – Szczenurze o długości 3 km. Został zrealizowany w 2009 roku.

Projekty stypendialne finansowane z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2007

W latach 2004-2007 Starostwo Powiatowe w Lęborku z sukcesem zrealizowało 6 projektów stypendialnych na łączną kwotę prawie 3 mln zł. 

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim

Powiat Lęborski oraz Gmina Miasto Lębork realizuje projekt „PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI W POWIECIE LĘBORSKIM”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Płaszczyzna porozumienia – etap II
Celem głównym projektu jest rozwój dialogu partnerstwa publiczno - społecznego  i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w powiecie lęborskim
Płaszczyzna porozumienia - partnerstwo publiczno-społeczne w powiecie lęborskim

Jest to projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w okresie 1 lipiec 2008 - 30 czerwiec 2009. Zakładał on przede wszystkim kontrolę i monitoring Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego. 

Moje boisko - ORLIK 2012

To projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Lęborku ze środków budżetu państwa, samorządu województwa pomorskiego oraz powiatu lęborskiego. 

Lider wiejski

Celem głównym projektu "Lider wiejski" jest rozwój dialogu i integracja społecznej na terenach wiejskich powiatu lęborskiego poprzez działania ukierunkowane na liderów lokalnych społeczności poprzez następujące szkolenia

E-POWIAT - budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie lęborskim - etap I”

Był to projekt zrealizowany w latach 2006 – 2008, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzięki któremu gminne urzędy powiatu lęborskiego otrzymały nowe komputery, drukarki i skanery połączone w nowoczesną sieć komputerową. 

ZaPaL się do zawodu

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych

Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+

Projekt „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim

Celem głównym projektu jest Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie lęborskim do 31.07.2015r. nowego systemu doskonalenia nauczycieli