Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim

 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 805 396,51 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2020 – 30.06.2023

 

TYP PROJEKTU

 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.
 2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.
 3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane (z wykorzystaniem usług aktywnej integracji)

OSTATECZNYMI ODBIORCAMI wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:

 • seniorzy,
 • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,
 • dzieci i młodzież,
 • opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy

Zakłada się wsparcie 430 osób będących mieszkańcami powiatu lęborskiego i należących do grupy docelowej.

 

OPIS

Projekt ten jest projektem partnerski. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Lęborski, którego reprezentuje w działaniach projektowych (jest realizatorem zaplanowanych działań) Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK” i Dom dla Dzieci „SIEDLISKO”(Centrum Obsługi Domów). Partnerami projektu są: Polskie Towarzystwo Traumatologii, Stowarzyszenie EDUQ, Regionalne Centrum Młodzieży, Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU to zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych. W tym celu zostanie przeprowadzona adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynku w Lęborku, przy ul. Okrzei 15 (dawny Dom w Ogrodzie. Placówka Wielofunkcyjna nr 2), na którą zaplanowano kwotę 2 052 756,00 zł. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie w kwocie 148 920,00 zł.

Cel główny zostanie osiągnięty przez kompleksowe wsparcie grup docelowej i realizacja wsparcia na podstawie 430 ścieżek reintegracji dostostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb. Efektem projektu będzie 132 wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług społecznych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 1. Zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonowanych usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności,
 2. Zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 3. Wzmocnienie rozwoju usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym usamodzielnianych.

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE Z PARTNERAMI:

 • świadczenie usług opiekuńczych (wolontariat) w miejscu zamieszkania, przeszkolenie wolontariuszy, zatrudnienie specjalisty, utworzenie Klubu Seniora, zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, materiałów, adaptacja budynku
 • praca z rodziną i kandydatami na rodziny zastępczej, m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne, terapia i mediacja, pomoc prawna, wspieranie rodzin, działania profilaktyczne, organizacja spotkań grupy wsparcia/samopomocy, kształcenie kandydatów
 • szkolenia/warsztaty z zakresu kompetencji i kształtowania postaw o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym