• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

 

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 9 marca 2007 roku


Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ogłasza się, co następuje:
[p] 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat niżej wymienione nieruchomości gruntowe:
Obręb: 10
Miasto: Lębork
Lp. Nr działek Powierzchnia w m2 Położenie Nr KW
1. Część działki nr 66/3 1335 ul. Abrahama 7888
2. Działka nr 66/12 165 ul. Abrahama 7888
2. Przeznaczenie w/w nieruchomości: na działalność handlową
3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalono w wysokości 0,20 zł netto za m2 gruntu, tj. 300,00 zł netto (słownie złotych: trzysta 00/100), co łącznie z podatkiem VAT w wysokości 22% daje kwotę 366,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt sześć 00/100).
4. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca trwania dzierżawy, bez dodatkowego wezwania.
5. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 9 marca 2007 do 30 marca 2007 roku.
6. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. 220, tel. 059 863 28 41. [/p]