Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym 

(rekrutacja uzupełniająca)

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

do 05 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6 - 7

do 10 maja 2024 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 03 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. II termin do 03  lipca 2024 r.

od 25 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

6.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*  

od 03 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.;

II termin1 do 01 lipca 2024 r.

od 25 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

7.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*  

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*  

od 03 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.;

II termin 1 do 01 lipca 2024 r.

od 25 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

8.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  

I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin 1 do 02 lipca 2024 r.

do 01 sierpnia 2024 r.

9.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,  

I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin 1 do 02 lipca 2024 r.

do 01 sierpnia 2024 r.

10.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I termin do 14 czerwca 2024 r.; II termin do 02 lipca 2024 r.

do 01 sierpnia 2024 r.

11.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych  w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 05 lipca 2024 r.

do 25 lipca 2024 r.

12.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 11 lipca 2024 r.

do 01 sierpnia 2024 r.

13.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r. do godz. 15:00

02 sierpnia 2024 r.

do godz. 15:00

14.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 16 lipca 2024 r.

 

od 22 lipca 2024 r.

do 02 sierpnia 2024 r.

15.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

do 19 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

od 05 sierpnia 2024 r. do 08 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00

16.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2024 r. do godz. 14.00

09 sierpnia 2024 r.

do godz. 14.00

17.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

22 lipca 2024 r. do godz. 14.00

09 sierpnia 2024 r.

do godz. 14.00

18.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  

do 23 lipca 2024 r.

do 12 sierpnia 2024 r.

Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

 

 

*Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

 

[1] Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .