• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Centrum przeciw wykluczeniu i dla aktywizacji

Powiat Lęborski otrzymał ponad 9,3 mln zł na realizację projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”. Umowę zawarta została w tym tygodniu pomiędzy reprezentantami „Instytucji Zarządzającej” – Zarządem Województwa Pomorskiego i Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez starostów.

W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego sygnatariuszami umowy byli: Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego i Katarzyna Szczuka – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Stronę Powiatu Lęborskiego reprezentowali: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty o łącznej wartości ponad 152 mln złotych, które przeznaczone zostały na rozwój usług społecznych w regionie pomorskim. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 130  mln zł.  Środki te umożliwią objęcie usługami społecznymi w sumie 8 tys. osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt "Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim" realizowany jest przez Powiat Lęborski i czterech partnerów: Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Regionalne Centrum Młodzieży i Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Głównym celem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych na terenie powiatu lęborskiego. Dla 430 mieszkańców powiatu lęborskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin zaplanowano różnorodne wsparcie, m.in. - w zaadaptowanym na cele projektu i dostosowanym na potrzeby budynku Centrum usług społecznych zlokalizowany zostanie Klub Seniora, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Punkt Wsparcia Rodziny i Dziecka. CUS świadczył będzie usługi opiekuńcze (wolontariat opiekuńczy) w miejscu zamieszkania. Wolontariusze zostaną przeszkoleni z zakresu opieki nad osobami. W ramach Centrum będą się odbywały konsultacje oraz świadczone będzie poradnictwo specjalistów, m.in.: psychologów, psychotraumatologów, doradców zawodowych, mentorów – specjalistów w zakresie pracy z rodziną i kandydatami na rodziny zastępcze. Do dyspozycji będą różne formy wsparcia w ramach terapii i mediacji. Specjaliści będą również udzielali wsparcia w miejscu zamieszkania. Kolejną z form działalności Centrum Usług Społecznych będzie rozwój animacji środowiskowych i wolontariatu w lokalnym środowisku, warsztaty edukacyjne, cykliczne dni otwarte promocji zdrowia, a także warsztaty w formie Filmowego Klubu Dyskusyjno-Terapeutycznego dla Rodziców i Młodzieży. W Centrum prowadzone będzie wsparcie aktywizujące eduakcyjnie i zawodowo. Będą również organizowane  szkolenia dla specjalistów skupionych wokół dzieci i młodzieży (z rodzin borykających się z problemem alkoholowym, przemocą domową, zagrożonych odebraniem rodzicom dzieci pozostających pod opieką pieczy zastępczej itp.). Różnym formom wsparcia w ramach psychoterapii i konsultacji towarzyszyć będą zajęcia o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym, ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych oraz integracja społeczna uczestników projektu.

Na terenie powiatu lęborskiego wsparciem objęte zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby małoletnie i pozostające w pieczy do 25 roku życia oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. – Pomimo faktu, że w związku z pandemią, umowa została podpisana zdalnie, stało się to niezwykle sprawnie i szybko – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Za wsparcie dziękuję Zarządowi Województwa Pomorskiego, a także wszystkim pracownikom Departamentu EFS i lęborskiego starostwa, którzy bardzo sprawnie doprowadzili do podpisania umowy. Taka instytucja jak CUS jest na terenie powiatu niezbędna, a poprzez szeroki zakres kompetencji i działalności, będzie w stanie bardzo pozytywnie oddziaływać i pomagać w rozwiązywaniu istotnych społecznie kwestii.