Zaproszenie na LII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

Utworzono: 16-03-2023

Zapraszam na LII sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się 23 marca 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Lęborskim za 2022 rok.
 5. Informacja o realizacji zadań w 2022 roku w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023”.
 6. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2022 roku na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Lęborku.
 7. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia w Powiecie Lęborskim.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lęborski za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Lęborskiego w okresie między sesjami.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2023 rok oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2023-2033 oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2023 r. oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lęborskim na lata 2023-2025 oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
  2023-2030 oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia "Bursztynowy Pasaż" Lokalna Grupa Działania oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą "Lęborski Związek Powiatowo-Gminny" oraz podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku oraz podjęcie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości oraz podjęcie uchwały.
 22. Sprawozdania z pracy Komisji Rady w II półroczu 2022 roku.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Zamknięcie obrad.

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                            Mirosław Tandek