• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiat Lęborski realizuje projekt „Razem o łupkach”

Na terenie Powiatu Lęborskiego kontynuowane są prace poszukiwawcze gazu z łupków. Kolejne etapy, zależne od efektów badań i analizy ekonomicznej, mogą wiązać się z ewentualnym wydobyciem tego surowca na terenie Błękitnej Krainy. Istotne jest, aby już na etapie poszukiwań pozostawać w szczególnym i stałym kontakcie ze społecznością lokalną.

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania rzetelnej informacji nt. gazu z łupków oraz uwzględniając potrzebę możliwości uzyskiwania przez mieszkańców gminy fachowej wiedzy w tym zakresie, Powiat Lęborski włączył się w realizację inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego - programu „Razem o łupkach”. Głównym założeniem programu jest idea dialogu publicznego między wszystkimi zainteresowanymi partnerami społecznymi w tej kwestii.

Koncepcja programu opiera się na dwóch filarach: Zespole Koordynującym(ZK), funkcjonującym na poziomie samorządu poszczególnych województw uczestniczących w programie, oraz Lokalnych Komitetach Dialogu(LKD), powoływanych przez lokalne władze samorządowe (gminne lub powiatowe) w województwach objętych programem.

Zespoły Koordynujące (ZK) będą prowadzone przez odpowiednich pełnomocników marszałka ds. gazu łupkowego. W ich składzie znajdą się koordynatorzy Lokalnych Komitetów Dialogu oraz eksperci (naukowcy, inżynierowie specjalizujący się w tematyce gazu łupkowego, a także eksperci od edukacji i szkoleń, promocji, kontaktów z mediami i PR), zaproszeni przez marszałków do współpracy przy realizacji programu na poziomie wojewódzkim. Dzięki takiej konstrukcji ZK będą mogły nie tylko koordynować działania komunikacyjne, ale także utrzymywać stały kontakt z LKD, służąc za pomost między lokalnymi i regionalnymi władzami samorządowymi oraz wspierając je w prowadzonych działaniach. Zadaniem ZK będzie także przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań konkretnych kwestii z poziomu lokalnego na poziom centralny.

Lokalne Komitety Dialogu (LKD) są podstawową instytucją prowadzenia dialogu działającą na poziomie powiatu bądź gminy. Działalność LKD opiera się na oddolnej inicjatywie władz samorządowych i mieszkańców. LKD skupiają przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej (wójtowie, radni, sołtysi, urzędnicy), stowarzyszeń lokalnych, lokalnych liderów opinii oraz ekspertów i urzędników instytucji państwowych i samorządowych. Głównym celem LKD jest stworzenie platformy współpracy i dialogu między społecznością lokalną, koncesjonariuszem inwestującym w gaz łupkowy, przedstawicielami władz samorządowych oraz instytucji publicznych. Idea LKD oparta jest na sprawdzonym w krajach Europy Zachodniej modelu grup roboczych czy „obywatelskich komórek planistycznych”. Działalność LKD jest organizowana przez wyznaczonego przez wójta lub starostę pełnomocnika ds. dialogu, pełniącego funkcję koordynatora LKD i reprezentującego go w Zespole Koordynującym.

Wyłonienie Lokalnego Komitetu Dialogu wymaga odpowiedniej diagnozy społecznej. W tym celu przygotowana została specjalna ankieta, do której wypełnienia gorąco zachęcamy.

Ankieta znajduje się pod adresem:

http://ankieta.strategyinside.pl/ankieta/120687/razem-o-lupkachkwestionariusz-ankiety-internetowej.html

Powodzenie prowadzonego badania jest szczególnie istotne ze względu na intensyfikację prac poszukiwawczych oraz możliwość potencjalnego wydobycia gazu z łupków na terenie gmin Powiatu Lęborskiego.

Zebrane informacje posłużą do precyzyjnego określenia stanu wiedzy, obaw i oczekiwań interesariuszy wydobycia gazu z łupków na terenie gminy. Zostaną one także wykorzystane w procesie tworzenia i funkcjonowania Lokalnego Komitetu Dialogu, który w swej pracy skupi się m.in. na pozyskanej z ankiet wiedzy.

Program Razem o Łupkach, będący główną platformą dialogu o gazie łupkowym w województwie, uzyskał dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany jest na terenie Polski północnej, obejmuje trzy województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Będzie prowadzony do końca 2014 roku. Koordynatorem programu jest Fundacja FREE, zaś partnerami regionalnymi przedsięwzięcia są: Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia"oraz Warmińsko –Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Patronat nad programem objęli Minister Środowiska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.