Zapraszam na XLIII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

        Na podstawie §12 ust. 3 Statutu Powiatu Lęborskiego, na wniosek Zarządu Powiatu Lęborskiego, zwołuję na 22 lipca (piątek) 2022 roku godz. 11.00 XLIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Lęborskiego. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem wideokonferencji.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz podjęcie uchwały.

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny” oraz podjęcie uchwały.

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo – gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny” oraz podjęcie uchwały.

6.      Zamknięcie obrad.