• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kontroli żywności.
 6. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku.
 7. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z pracy w I półroczu 2019 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2019 rok oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2029 oraz podjęcie uchwały.
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Lęborku wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Lęborku, przy ul. Mikołaja Reja 18 oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Lęborku, wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów  16 oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr XXXVII/241/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą własną Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Lęborskiego od dnia 1 września 2019 r. oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski oraz podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1314G przebiegającej przez teren powiatu lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Lęborskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową oraz podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady - Zdzisław Chojnacki