Zapraszam na XLVIII sesję Rady Powiatu Lęborskiego

która odbędzie się 17 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie przyjęcia protokołów z ostatnich sesji nr: XLV/2022, XLVI/2022, XLVII/2022.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Lęborskiego w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lęborskiego za rok szkolny 2021/2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na  2022 rok oraz podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2022-2032 oraz podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok oraz podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
  i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu lęborskiego na 2023 rok oraz podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu lęborskiego oraz podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok oraz podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/266/2022 Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2022 roku oraz podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego za lata 2020-2021" oraz podjęcie uchwały.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

      Mirosław Tandek