• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego- aktualizacja na lata 2014-2020


Podczas VI Sesji Rady Powiatu Lęborskiego przyjęto aktualizację na lata 2014-2020 dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego.

Strategia to dokument kreujący politykę rozwoju, wyrażający dążenia społeczności powiatu, określający zadania dla samorządu.

Uaktualniona „Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2014 - 2020” spełniać będzie kilka zasadniczych funkcji.

Po pierwsze - prezentuje kierunki rozwoju powiatu, jego społeczeństwa i gospodarki a także jest istotnym materiałem informacyjnym dla inwestorów.

Po drugie – Strategia, jako program działania stanowić będzie podstawę dobrego zarządzania przez administrację samorządową. Sformułowanie misji i celów strategicznych jest punktem wyjścia do ustalenia programów operacyjnych, jest także podstawą do zarządzania określonymi zasobami materialnymi i finansowymi. Ponadto daje szansę trafnego wydatkowania środków własnych, ubiegania się o środki krajowe oraz pomocowe Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Zasadniczym kryterium oceny wartości strategii jest realny i konstruktywny wpływ na rozwój społeczeństwa. Strategia jest formą umowy społeczno-instytucjonalnej, której przygotowanie, realizacja i niezbędne modyfikacje następują w miarę zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

W Strategii została zawarta długofalowa polityka rozwoju lokalnego.

Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Powiatu nr XIII/96/07 z dnia 20.12.2007 r. 

Po sześciu latach jej realizacji zaistniały nowe okoliczności oraz przesłanki do jej aktualizacji, które podzielić można na dwa główne rodzaje uwarunkowań:

- uwarunkowania na poziomie europejskim,

- uwarunkowania na poziomie krajowym.

Do uwarunkowań na poziomie europejskim zaliczyć można m.in.:

- konieczność określenia horyzontu czasowego do roku 2020, ze względu na nowy okres programowania w Unii Europejskiej (2014-2020)

- realizację celów Strategii Europa 2020, 

- precyzyjniejsze określenie możliwości i oczekiwań powiatu lęborskiego związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej.

Do uwarunkowań na poziomie krajowym zaliczyć można m.in.:

- realizację Polityki Spójności 2014-2020,

- realizację Strategii Rozwoju Kraju 2020, która określa kluczowe wskaźniki odzwierciedlające postęp w realizacji celów 

w wybranych obszarach strategicznych oraz wskazuje ścieżki dojścia do wyznaczonych poziomów, będące wytycznymi dla kierunków interwencji, działań i wskaźników szczegółowych 9 strategii zintegrowanych,

- aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,

- powstanie nowych programów operacyjnych na kolejny okres budżetowania 2014-2020, za pomocą których dystrybuowane są środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Oprócz wskazanych powyżej zmian decydujących o potrzebie aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego istnieje szereg aspektów, które po prawie sześcioletnim doświadczeniu w jej wdrażaniu wymagają udoskonalenia. Zaliczyć tu można przede wszystkim:

- uaktualnienie diagnozy stanu powiatu, co daje podstawę do lepszego sformułowania priorytetów rozwojowych,

- efektywniejsze powiązanie Strategii ze strategiami rozwoju województwa i kraju,

- pełne dostosowanie do zasad programowania rozwoju obowiązujących w Unii Europejskiej.

 

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata 2014-2020


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego aktualizacja na lata 2014-2020.

Celem umożliwienia szerszych konsultacji projektu Strategii przedłużono do 21 listopada 2014 r. termin składania uwag i opinii.

Celem konsultacji jest:

rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów i działań strategicznych powiatu,

zapoznanie społeczeństwa z projektem oraz przedstawienie zawartych w nim założeń,

zebranie opinii do ww. dokumentu.

Opinie do projektu można zgłaszać do 16 października 2014 r.

drogą elektroniczną na adres: promocjapowiat@poczta.onet.pl

pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

lub wypełnić on-line na stronie http://goo.gl/forms/SQfCr4RD6n

Aktualizacja strategii przebiegała metodą ekspercką, na podstawie konsultacji ze specjalistami z poszczególnych branż.

Pracę rozpoczęto zebraniem aktualnych danych na temat powiatu, danych statystycznych oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Do opracowania dokumentu wykorzystane zostały opinie mieszkańców powiatu wyrażone poprzez ankiety „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego”.

W trakcie opracowywania strategii wykorzystano obowiązujące dokumenty planistyczne powiatu i gmin, materiały i opracowania udostępnione przez Urząd Statystyczny, Urząd Pracy, informacje z Powszechnego Spisu Ludności i inne. Dołożono wszelkich starań, by wykorzystane dane statystyczne oraz inne informacje, były możliwie najbardziej aktualne. Zdecydowana większość danych statystycznych dotyczy roku 2013. 

Zgromadzone dane stworzyły możliwość dokonania analizy poziomu rozwoju powiatu, a także pokazały trendy rozwojowe i stały się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju powiatu lęborskiego.

Na podstawie zaktualizowanej diagnozy o stanie powiatu, dokonano ponownej analizy SWOT pokazującej mocne i słabe strony powiatu (czynniki wewnętrzne) oraz szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) pojawiające się w jego otoczeniu. Biorąc pod uwagę wnioski z w/w analizy, cały obszar życia społeczno-gospodarczego postanowiono podzielić na trzy obszary: nowoczesna gospodarka, aktywni mieszkańcy oraz atrakcyjna przestrzeń. Obszary te wydzielono mając na uwadze politykę zrównoważonego rozwoju.

link do ankiety on-line:

http://goo.gl/forms/SQfCr4RD6n

Opinie do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres:

promocjapowiat@poczta.onet.pl

Ankieta konsultacji społecznych Powiatu Lęborskiego


Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie na adres Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze w budynku Starostwa Powiatowego).

Elektronicznie wypełnioną ankietę można przesłać na adres:

promocja@starostwolebork.pl

Ankiety będą zbierane do 31.05.2014 r.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Powiatu Lęborskiego na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Powiatu, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. 

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Ankieta do pobrania:

 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU


Zaktualizowano Strategię Powiatu Lęborskiego

Na XIII Sesji Rady Powiatu Lęborskiego przyjęto aktualizację na lata 2007 - 2013 Strategii Powiatu Lęborskiego.

Po blisko 6 latach jej realizacji zaistniały nowe okoliczności oraz przesłanki do jej aktualizacji, które podzielić można na 2 główne rodzaje uwarunkowań:

uwarunkowania na poziomie europejskim, do których można zaliczyć: 

- przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co w najbliższych kilkunastu latach będzie determinowało możliwość realizacji kluczowych zamierzeń rozwojowych powiatu lęborskiego, 

- włączenie województwa pomorskiego, w tym powiatu lęborskiego, do realizacji celów zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej, na której począwszy od roku 2007 opierała się będzie nowa polityka spójności Unii Europejskiej,

- konieczność określenia horyzontu czasowego do roku 2013, ze względu na nowy okres programowania w Unii Europejskiej (2007-2013),

- precyzyjniejsze określenie możliwości i oczekiwań powiatu lęborskiego związanych z rozwojem współpracy międzynarodowej

uwarunkowania na poziomie kraju tj.:

- powstanie Narodowego Planu Rozwoju, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, a także projektów innych narodowych strategii na lata 2007 – 2013,

- aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego,

- uwzględnienie w Strategii przewidywanych zmian ram prawnych polityki regionalnej w Polsce,

- powstanie nowych programów operacyjnych na kolejny okres budżetowania 2007-2013, za pomocą których dystrybuowane są środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Oprócz wskazanych powyżej zmian decydujących o potrzebie aktualizacji zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego istnieje szereg aspektów, które po prawie sześcioletnim doświadczeniu w jej wdrażaniu wymagają udoskonalenia. Zaliczyć tu można przede wszystkim:

- uaktualnienie diagnozy stanu powiatu, co daje podstawę do lepszego sformułowania priorytetów rozwojowych,

- efektywniejsze powiązanie Strategii ze strategiami rozwoju województwa i kraju,

- pełne dostosowanie do zasad programowania rozwoju obowiązujących 

w Unii Europejskiej.

Uaktualniona „Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego na lata 2007 - 2013” spełniać będzie kilka zasadniczych funkcji.

Po pierwsze - będzie to ważny materiał informacyjny dla inwestorów, prezentujący kierunki rozwoju powiatu, jego społeczeństwa i gospodarki.

Po drugie - Strategia jako program działania stanowić będzie podstawę dobrego zarządzania przez administracje samorządową. Sformułowanie misji i celów strategicznych, jest punktem wyjścia do ustalenia programów operacyjnych, jest także podstawą do zarządzania określonymi zasobami materialnymi i finansowymi. Ponadto daje szansę trafnego wydatkowanie środków własnych, ubiegania się o środki krajowe oraz pomocowe Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego rozpoczęto w grudniu 2000 roku, zgodnie z umową z dnia 12 grudnia 2000 r. podpisaną pomiędzy Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Witolda Piórkowskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Lęborskiego oraz Andrzeja Bladoszewskiego - Członka Zarządu Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Praśniewskiej, a Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, reprezentowanym przez Krzysztofa Lipskiego - Dyrektora Instytutu oraz Jacka Kwiatkowskiego - Dyrektora Wydziału Programów i Projektów. 

Kierownikiem projektu był Wojciech Odzimek.

Zespół konsultantów tworzyli pracownicy Wydziału Programów i Projektów MISTiA:

Wojciech Odzimek 

Janusz Krzyżak 

Jacek Kwiatkowski

Beata Nowak

Michał Matuszewski

oraz Urszula Birek - konsultant zewnętrzny z dziedziny turystyki 

Przed rozpoczęciem procesu planowania strategicznego w powiecie lęborskim powołano Konwent Strategiczny, w skład którego weszli przedstawiciele władz powiatu i pięciu gmin wchodzących w jego skład, radni i urzędnicy samorządowi, przedstawiciele lęborskich organizacji pozarządowych, banków i szkół oraz reprezentanci przedsiębiorców z terenu powiatu. Zespół konsultantów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie pragnie złożyć gorące podziękowania wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, wysiłek merytoryczny i trud organizacyjny w czasie budowania "Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego".